Arhiv DUTB - Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja DUTB, d. d.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.
Osnovni podatki: Naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Odgovorne uradne osebe: Mitja Križaj, v. d. izvršnega direktorja

 

Matej Pirc, izvršni direktor

Žiga Pfeifer, v. d. izvršnega direktorja

Datum prve objave kataloga:  
Datum zadnje spremembe: 1. 7. 2022

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., je bila ustanovljena z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Cilji ustanovitve DUTB (in SSB – Sklada za stabilnost bank) so izvajanje ukrepov po ZUKSB na način, da se zagotovi gospodarna poraba javnih sredstev in povrnitev proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja, zagotovitev pogojev za odprodajo kapitalskih naložb države v bankah in ugotavljanje odgvornosti za nastanek kreditov in naložb, ki se vodijo kot slabitve v bilancah bank, deležnih ukrepov po ZUKSB.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Upravni odbor DUTB:

 

Neizvršni direktorji

 • Žiga Debeljak, predsednik
 • Rok Marolt, namestnik predsednika
 • Miha Resman, namestnik predsednika
 • Diana Milivojević

 

Izvršni direktorji

 • Mitja Križaj (v. d.)
 • Matej Pirc
 • Žiga Pfeifer (v. d.)

 

Organizacijske enote

Notranja revizija
Kabinet Upravnega odbora
Kadri
Upravljanje terjatev in naložb
– Prestrukturiranje terjatev n upravljanje naložb
– Unovčevanje terjatev in izterjava
Upravljanje nepremičnin
– Upravljanje nepremičninskega portfelja
– Podpora upravljanju nepremičnin
Poslovne analize in vrednotenja
Pravo, nabava in javno naročanje
Finance, računovodstvo, podpora upravljanju sredstev, kontroling in IT
– Finance, računovodstvo, podpora upravljanju sredstev in kontroling
– Informacijske tehnologije
Skladnost poslovanja

Kontaktni podatki za vse enote: Na spletni strani: https://www.dutb.si/osebna-izkaznica

 

Telefon: +386  1 429 38 77

Naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Organigram organa: Dostopen na spletni strani: https://www.dutb.si/o-nas/organizacijska-struktura/

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

 

Pristojna oseba: Bor Šteblaj

 

Vodja skladnosti poslovanja

Telefon: 01 429 38 42

E-pošta: bor.steblaj@dutb.eu

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)  
Državni predpisi: Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12 in 63/13 s spremembami) – http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6521.
Evropska zakonodaja: Dostop do evropske zakonodaje je na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)  
Predlogi predpisov: DUTB ni predlagatelj predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih  
Seznam strateških in programskih dokumentov: Seznam strateških in programskih dokumentov je objavljen na spletni strani DUTB.
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov  
DUTB ne vodi nobenih upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.  
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  
DUTB ne upravlja z nobeno javno evidenco.  
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  
Seznam zbirk Javna naročila: https://www.dutb.si/javna-narocila

DUTB skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavlja tiste informacije, ki so neposredno povezane s krediti neplačnikov kot tveganimi postavkami, ki se vodijo kot slabitve v bilancah te banke, in ki so bili iz takšne banke preneseni na DUTB, za vsak posamezni kredit:

 • iz pogodb o sklenjenih poslih: vrsta in vrednost posla, kreditodajalec, kreditojemalec, in sicer firma in sedež pravne osebe, datum sklenitve pogodbe;
 • iz sklepov organa banke, pristojnega za odobritev posla: organ, ki je posel odobril in člani organa ter člani uprave in člani nadzornega sveta banke v času odobritve kredita, in sicer za fizično osebo: osebno ime in položaj oziroma naziv delovnega mesta;
 • iz dokazil o zavarovanju: vrsta in predmet zavarovanja.

DUTB je zgoraj navedene informacije prejela s strani bank, način objave informacij pa je določila Banka Slovenije z Navodilom o načinu objave informacij neposredno povezanih s krediti neplačnikov.

DUTB omogoča tudi dostop do osnovnih podatkov o svetovalnih ter avtorskih pogodbah in drugih pravnih poslih, in sicer z objavo naslednjih podatkov:

 • podatek o vrsti posla,
 • o pogodbenem partnerju, in sicer za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni naslov in račun pravne osebe ter za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja,
 • pogodbeno vrednost in višino posameznih izplačil,
 • datum in trajanje posla in
 • enake podatke iz morebitnega aneksa k pogodbi.

DUTB objavlja tudi informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki DUTB, ki se nanašajo na vrsto zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, organu upravljanja ali nadzornem organu in informacijo o višini prejemkov ter bonitet te osebe, kot je:

 • osebno ime,
 • dogovorjeno višino mesečnih prejemkov,
 • dogovorjeno višino odpravnine ter
 • skupno višino neto izplačanih prejemkov v preteklem letu.

Informacije javnega značaja na podlagi 11. in 12. odstavka 10.a člena ZDIJZ:

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

Več

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na svetovalne storitve ki jih DUTB sklepa kot del prodajnega konzorcija

Več

Informacije javnega značaja v zvezi s člani upravnega odbora DUTB

Več