Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 1. 12. 2021

Poročanje zavezancev po ZSDH-1

Skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ima Slovenski državni holding (SDH) v okviru ukrepov za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij, pri upravljanju kapitalskih naložb države in svojih kapitalskih naložb (6.poglajve ZSDH-1) oblikovan Načrt integritete, ki opredeljuje najpomembnejša tveganja in ukrepe za obvladovanje posameznih vrst tveganj. Podrobneje so interni procesi opredeljeni tudi v številnih internih aktih na področju skladnosti poslovanja in integritete.

Skladno z določili veljavne zakonodaje, internimi akti SDH in Načrtom integritete  so pristojne osebe, opredeljene v ZSDH-1, zavezanci za poročanje na področjih :

  • sledljivosti stikov in nejavnih stikov,
  • neetičnih in nezakonitih ravnanj ali vplivanj,
  • omejevanja nasprotja interesov,
  • sprejemanja daril,
  • poslov z vrednostnimi papirji družb v lasti ali upravljanju SDH,
  • poslovanja s povezanimi osebami,
  • prejema notranjih informacij,
  • prijav domnevnih nepravilnosti.

Podrobnejši postopki so opredeljeni v internih aktih SDH. Za pojasnila in nasvet se lahko obrnete na pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

Nazaj na novice