Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 20. 1. 2016

Obvestilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto - zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem

V skladu z 62. členom ZSDH-1 so člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

 

Za postopke prijave zavezancev, prijave premoženjskega stanja, njegovih sprememb in opravljanja nadzora nad premoženjskim stanjem zavezancev se uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

 

Zavezanci poročajo spremembe v premoženjskem stanju do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Zavezanci poročajo vsako spremembo glede funkcije, dejavnosti oziroma lastništva oziroma o deležih, delnicah in upravljalskih pravicah v gospodarski družbi, zasebnem zavodu ali drugi zasebni dejavnosti, vsako spremembo v delnicah, deležih in pravicah, ki jih imajo prej navedeni subjekti v drugi družbi, zavodu ali zasebni dejavnosti in vsako drugo spremembo v premoženjskem stanju, ki presega vrednost 10.000,00 EUR.

 

Sporočanje sprememb se izvede prek elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh komisije https://registri.kpk-rs.si/registri/premozenjsko_stanje/spremembe/, ki vsebuje tudi možnost navedbe razloga povečanja premoženja.

 

Podrobnejše informacije lahko dobite na Komisiji za preprečevanje korupcije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, Tel: 01/400-57-10, Fax: 01/478-84-72, anti.korupcija@kpk-rs.si. Zaradi izteka roka za prijavo sprememb, dajejo informacije  tudi izven uradnih ur (glej sporočilo KPK na https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/medijsko-sredisce/novice/01/2016/telefonski-klici-glede-premozenjskega-stanja-tudi-izven-uradnih-ur).

 

Nazaj na novice