PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB

Naložbe za prodajo.

Prodaje kapitalskih naložb

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH načrtujemo za naložbe za katere letni načrt upravljanja, ki ga potrdi Vlada RS, predvideva prodajne aktivnosti.


Prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu RS so nakazani v proračun RS, prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH pa so namenjeni SDH, ki jih uporabi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.


V nadaljevanje je prikazan seznam kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, predvidenih za prodajo v posameznem letu, ki se posodablja.


Če bi želeli izraziti interes za nakup katere izmed kapitalskih naložb oziroma pridobiti dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje kapitalske naložbe, vas naprošamo, da zanimanje izrazite po pošti ali telefaksu ali preko kontaktnega elektronskega naslova: prodajanalozb@sdh.si 

Okvirni pregled kapitalskih naložb, za katere se v letu 2022 načrtuje izvajanje prodajnih aktivnosti

Naložba Lastniški delež RS (v %) Lastniški delež SDH (v %)
A.L.P. PECA D.O.O. 9,09  
M1, D.D.* 0,00  
SAVAPROJEKT D.D. 3,47  
TELEKOM SLOVENIJE D.D. 62,54 4,25
CETIS D.D.   7,47
     

Opomba: *Lastniški delež v družbi obstaja, vendar je nižji od 0,005 %.

SDH dopušča možnost, da bo v skladu s priložnostmi na trgu, glede na likvidnostne potrebe in upoštevajoč druge okoliščine, na podlagi sprejetega Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb države (LNU) v letu 2022 izvajal prodajne aktivnosti tudi za vse ostale kapitalske naložbe v imetništvu RS in/ali SDH, ki sodijo v skupino portfeljskih naložb, če bi bilo na podlagi okoliščin poslovanja teh družb, razmer na trgih, poslovnega in regulatornega okolja ter drugih dejavnikov ocenjeno, da je smotrno začeti z navedenimi aktivnostmi.

SDH bo v letu 2022 vodil tudi aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb, ki jih je, ali jih bo RS pridobila v last na podlagi zakona o dedovanju. Seznam navedenih naložb je dosegljiv na spletnih straneh.