PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB

Naložbe za prodajo.

Prodaje kapitalskih naložb

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH načrtujemo za naložbe za katere letni načrt upravljanja, ki ga potrdi Vlada RS, predvideva prodajne aktivnosti.


Prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu RS so nakazani v proračun RS, prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH pa so namenjeni SDH, ki jih uporabi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.


V nadaljevanje je prikazan seznam kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, predvidenih za prodajo v posameznem letu, ki se posodablja.


Če bi želeli izraziti interes za nakup katere izmed kapitalskih naložb oziroma pridobiti dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje kapitalske naložbe, vas naprošamo, da zanimanje izrazite po pošti ali telefaksu ali preko kontaktnega elektronskega naslova: prodajanalozb@sdh.si 

Družba KDD oznaka Sektor Spletna stran Lastniški delež RS (%) Lastniški delež SDH (%)
ABANKA D. D. ABAKS Finance www.abanka.si/ 100,00  
ADRIA D. O. O.   Turizem tajnistvo@adria-ankaran.si   11,74
CETIS D. D. CETG Gospodarstvo www.cetis.si/   7,47
HIT D. D.* HITR Gospodarstvo www.hit.si/   20,00
INKOS D. O. O. n/a Gospodarstvo www.inkos.si/ 2,54  
INTEREUROPA D. D. IEKG Promet www.intereuropa.si/si/   1,73
M1 D. D.** MR1R Finance www.m1-dd.si 0,00  
NLB D. D.*** NLB Finance https://www.nlb.si 35,00 0
SAVAPROJEKT D. D. SVKR Gospodarstvo www.savaprojekt.si/slo 3,34  
VARNOST SISTEMI D. O. O. n/a Gospodarstvo http://www.varnost-sistemi.si/   9,74

Opombe:

* Pred začetkom oziroma realizacijo prodaje je potrebna sprememba ZIS.

** Delež v družbi obstaja, vendar je zaokrožen na dve decimalki.

*** Prodaja 10 % lastniškega deleža NLB bo izvedena do konca leta 2019.

 

SDH v sodelovanju s finančnim in pravnim svetovalcem vodi aktivnosti v zvezi s prodajo Abanke d. d., prav tako pa se do konca leta 2019 načrtuje prodaja 10-odstotnega lastniškega deleža NLB minus 1 delnica, v skladu z danimi zavezami do Evropske komisije. SDH bo odločitev o terminu izvedbe prodaje sprejel upoštevajoč več faktorjev in pri tem upošteval tudi omejitve Prospekta za javno ponudbo delnic NLB.

SDH bo v letu 2019 izvajal prodajne aktivnosti tudi za vse ostale kapitalske naložbe v imetništvu RS in/ali SDH, ki sodijo v skupino portfeljskih naložb, če bi bilo na podlagi okoliščin poslovanja teh družb, razmer na trgih, poslovnega in regulatornega okolja ter drugih dejavnikov ocenjeno, da je smotrno začeti z navedenimi aktivnostmi.