PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB

Naložbe za prodajo.

Prodaje kapitalskih naložb

Aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH načrtujemo za naložbe za katere letni načrt upravljanja, ki ga potrdi Vlada RS, predvideva prodajne aktivnosti.


Prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu RS so nakazani v proračun RS, prilivi iz naslova prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH pa so namenjeni SDH, ki jih uporabi za poravnavo obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji, Zakonu o zadrugah in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.


V nadaljevanje je prikazan seznam kapitalskih naložb v imetništvu RS in SDH, predvidenih za prodajo v posameznem letu, ki se posodablja.


Če bi želeli izraziti interes za nakup katere izmed kapitalskih naložb oziroma pridobiti dodatne informacije v zvezi s postopkom prodaje kapitalske naložbe, vas naprošamo, da zanimanje izrazite po pošti ali telefaksu ali preko kontaktnega elektronskega naslova: prodajanalozb@sdh.si 

Družba KDD oznaka Sektor Spletna stran Lastniški delež RS (%) Lastniški delež SDH (%)
ABANKA, D.D. ABAKS Finance www.abanka.si/ 100,00  
CASINO BLED, D.D.1 CABR Gospodarstvo www.casino-bled.si/   43,00
CASINO PORTOROŽ, D.D.2 CAPR Gospodarstvo www.casino.si/   9,46
CETIS, D. D. CETG Gospodarstvo www.cetis.si/   7,47
GORENJSKA BANKA, D.D. GBKR Finance www.gbkr.si/ 0,17  
HIT, D.D.3 HITR Gospodarstvo www.hit.si/   20,00
INKOS, D.O.O. n/a Gospodarstvo www.inkos.si/ 2,54  
INTEREUROPA, D. D. IEKG Promet www.intereuropa.si/si/   1,73
KDD D.D.4 KDD Finance www.kdd.si/   19,23
M1 D.D.5 MR1R Finance www.m1-dd.si 0,00  
SAVAPROJEKT, D.D. SVKR Gospodarstvo www.savaprojekt.si/slo 3,34  
UNIOR, D. D. UKIG Gospodarstvo www.unior.si/   39,42
VARNOST SISTEMI, D.O.O. n/a Gospodarstvo http://www.varnost-sistemi.si/   9,74

1S kupcem je že sklenjena pogodba o prodaji kapitalske naložbe. Prenos imetništva delnic na kupca bo možen po spremembi Zakona o igrah na srečo.

2S kupcem je že sklenjen dogovor. Prenos imetništva delnic na kupca bo možen po spremembi Zakona o igrah na srečo.

3Pred začetkom prodajnih aktivnosti je potrebna sprememba Zakona o igrah na srečo.

4Pogodba o prodaji kapitalske naložbe je že sklenjena. Prenos imetništva delnic na kupca bo opravljen po plačilu celotne kupnine in izpolnitvi odložnih pogojev.

5Delež v družbi obstaja, vendar je zaokrožen na dve decimalni mesti.

 

SDH bo prodajne aktivnosti izvajal tudi za vse ostale kapitalske naložbe v imetništvu RS in/ali SDH, ki sodijo v skupino portfeljskih naložb, če bi bilo na podlagi okoliščin poslovanja teh družb, razmer na trgih, poslovnega in regulatornega okolja ter drugih dejavnikov ocenjeno, da je smotrno začeti z navedenimi aktivnostmi.


Do sedaj je bilo iz seznama 15-ih naložb, za katere je Državni zbor RS junija 2013 podal soglasje za prodajo, prodanih 9 naložb. Odločitev o ponovnem postopku prodaje delnic družb Cinkarna Celje, d. d. in Telekom Slovenije, d. d. bo sprejeta, upoštevajoč zgoraj navedene okoliščine in dejavnike. 


SDH bo v letu 2018 pričel s ponovnim postopkom prodaje NLB, d.d., če in ko bo RS kot edina delničarka banke sprejela odločitev za izvedbo postopka prodaje. 
SDH dopušča možnost, da bo v skladu s priložnostmi na trgu, glede na likvidnostne potrebe in upoštevajoč druge okoliščine, izvajal tudi prodaje tistih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, ki so s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države opredeljene kot pomembne in strateške naložbe in niso uvrščene na zgornji seznam, in sicer za deleže, ki presegajo zakonsko določen minimalni delež.