Zaposlitve

Prosta delovna mesta. 

Zaposlitve 6. 9. 2019

Slovenski državni holding d. d. objavlja prosto delovno mesto STROKOVNEGA SODELAVCA (m/ž) v oddelku za informacijsko tehnologijo

Slovenski državni holding d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto strokovnega sodelavca v oddelku za informacijsko tehnologijo, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki naj izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

 

Delo med drugim obsega:

 • sistemsko administracijo različnih strežnikov in storitev,
 • sodelovanje pri načrtovanju razvoja informacijskega sistema,
 • izdelavo navodil in standardov s področja dela,
 • koordinacijo z zunanjimi izvajalci/vzdrževalci informacijskih sistemov,
 • pomoč uporabnikom.

 

Na delovno mesto strokovnega sodelavca v oddelku za informacijsko tehnologijo je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe naravoslovne smeri,
 • ima znanje angleškega jezika,
 • ima izpit B-kategorije.

 

Zaželene so delovne izkušnje kandidata z naslednjih področij dela: Windows, Linux, podatkovni strežniki, omrežje, telefonija, sistemsko programiranje – skripte.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj (v kolikor kandidat ima delovne izkušnje),
 • fotokopijo dokazila o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leta.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do dne 20. 9. 2019 do 10. ure.

 

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding d. d.

(ne odpiraj – razpis za strokovnega sodelavca v oddelku za informacijsko tehnologijo)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

 

Za vse dodatne informacije smo za kandidate dosegljivi preko elektronskega naslova mojca.trebeznik@sdh.si.

 

 

Nazaj na zaposlitve