Zaposlitve

Prosta delovna mesta. 

Zaposlitve 22. 10. 2016

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto

POOBLAŠČENEC ZA SKLADNOST POSLOVANJA IN INTEGRITETO (m/ž)

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v 100% lasti Republike Slovenije (RS). Njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Na delovno mesto pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ga odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
 • ima deset let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih, od tega vsaj tri leta v primerljivih dejavnostih in dosega pri svojem delu dobre primerljive rezultate,
 • ima znanje angleškega jezika na višji ravni,
 • ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po zakonu o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih,
 • nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan,
 • ni član drugega organa vodenja ali nadzora v SDH,
 • ni član poslovodstva v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, in v gospodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe s kapitalsko naložbo države,
 • ne sme biti v poslovnem razmerju z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo države ali z njo povezano družbo, pri čemer se za poslovno razmerje šteje vsak pravni posel razen poslov, v katerih je kandidat odjemalec običajnih produktov in storitev družbe s kapitalsko naložbo države, po splošnih pogojih, ki veljajo za druge subjekte na trgu,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočne sodbe in dve leti po prestani kazni zapora,
 • mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
 • ni bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • opis ključnih izzivov pri opravljanju funkcije,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o delovni dobi oziroma delovnih izkušnjah,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah na vodstvenih položajih (za dokaz o delovnih izkušnjah na vodstvenih položajih ne šteje izjava kandidata),
 • dokazilo o znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali z dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija),
 • pisno izjavo:
 • da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njega ni bila vložena    pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • da ne opravlja funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po zakonu o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih,
 • da nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan,
 • izjavo, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, zakona, ki ureja odškodninsko odgovornost, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
 • da izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov,
 • o neobstoju okoliščin, ki bi lahko povzročile konflikt interesov.

 

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 7. novembra 2016 do 12. ure.

 

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto bo izbrala uprava SDH ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora.

 

 

                                                                                                                             Uprava SDH

 

 

 

 

 

Nazaj na zaposlitve