Zaposlitve

Prosta delovna mesta. 

Zaposlitve 3. 7. 2024

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVLJANJE TERJATEV (m/ž) znotraj področja Upravljanje terjatev

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb, nepremičnin in terjatev Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami, nepremičninami in terjatvami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »strokovni sodelavec za upravljanje terjatev«, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • 6./1 stopnjo izobrazbe naravoslovne ali družboslovne smeri, za katero delovne izkušnje na področju dela niso potrebne oziroma 5. stopnjo izobrazbe naravoslovne ali družboslovne smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju dela,
 • napredni nivo znanj MS Office programov,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • angleški jezik – višji nivo govorne in pisne komunikacije,
 • izpit B-kategorije.

Zaželeno je, da ima kandidat poglobljeno znanje področja računovodenja (poznavanje računovodskih standardov) in kontrolinga, poznavanje področja insolventne zakonodaje in izvršb ter dela v informacijskem sistemu HIBIS.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • timska naravnanost,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • spoštovanje zakonov in splošnih aktov družbe ter navodil direktorja in/ali uprave družbe,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 

 • obdelava zahtevkov vezanih na dolžnike in terjatve,
 • upravljanje s kreditno dokumentacijo,
 • upravljanje s prejetimi prilivi in stroški po posameznih kreditnih terjatvah oziroma posojilojemalcih,
 • naročila poizvedb o premoženjskem statusu dolžnikov,
 • upravljanje z virtualno podatkovno sobo,
 • upravljanje s podatki o zavarovanjih za terjatve,
 • priprava podpornih podatkov in dokumentacije za potrebe odločanje na področju upravljanja terjatev,
 • izvajanje knjigovodskih operacij za upravljanje terjatev (mesečne obdelave, simulacije izračunov, informativni izračuni, izpiski odprtih terjatev, opomini, izvajanje kontrol, testiranja,   …),
 •  izvajanje vseh posebnih zahtev za knjiženje (knjiženje slabitev, krepitev, razne druge preknjižbe), testiranje aplikacijskih izboljšav in vnašanje zahtevkov za optimizacijo procesov,
 • predlaganje ustreznih strokovnih in tehnoloških rešitev na podlagi stalne analize delovanja aplikacijske podpore,
 • celovita podpora procesom OE,
 • vodenje evidenc podatkov, analiz, statistik ipd. s področja dela OE,
 • pravočasna in pravilna priprava poročil, načrtov, projekcij, preglednic, pogodb, druge dokumentacije (posojil, zavarovanj ipd.) ter osnutkov internih aktov s področja dela OE,
 • sprejem, urejanje, priprava in varna hramba dokumentov s področja dela OE,
 • komunikacija in sodelovanje z zunanjimi deležniki (dolžniki, bankami, računovodskimi servisi, revizorji, …)in drugimi OE znotraj družbe (FRS, kontroling, pravo, …).

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o delovnih izkušnjah s področja upravljanja terjatev (v primeru izobrazbe 5. stopnje, sicer delovne izkušnje niso zahtevane),
 • dokazila o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Druga znanja, za katera niso zahtevana dokazila, se bo pri kandidatih preverjalo v okviru selekcijskega postopka.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do petka, 26. julija 2024, do 9. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »strokovni sodelavec za upravljanje terjatev«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na zaposlitve