Zaposlitve

Prosta delovna mesta. 

Zaposlitve 25. 11. 2022

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI UPRAVLJAVEC KAPITALSKIH NALOŽB (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za prosto delovno mesto »samostojni upravljavec kapitalskih naložb«, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje oz. imajo:

 • izobrazbo najmanj 7. ali 2. bolonjske stopnje družboslovne ali naravoslovne smeri,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju korporativnega upravljanja,
 • znanje s področja prava gospodarskih družb in področja finančnih izkazov,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika - višji nivo (govorna in pisna komunikacija),
 • znanje analitičnih orodij ter MS Office programov ter
 • vozniški izpit B-kategorije.

 

Delo, ki ga bo opravljal kandidat na delovnem mestu samostojni upravljavec kapitalskih naložb, med drugim obsega:

 • samostojno upravljanje kapitalskih naložb,
 • priprava argumentiranih predlogov upravljavskih aktivnosti,
 • sodelovanje pri izdelavi internih ocen vrednosti podjetij,
 • spremljanje uspešnosti poslovanja družb ter pregled doseganja poslovnih načrtov, ciljev in pričakovanj, izdelovanje poročil/analiz o uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ter priprava periodičnih/izrednih poročil,
 • spremljanje spoštovanja dobrih praks korporativnega upravljanja,
 • vodenje raznih evidenc, evidentiranje podatkov v zvezi s sklicanimi skupščinami, priprava predlogov in drugih aktivnosti v zvezi s skupščinami in udeleževanje skupščin,
 • sodelovanje in komuniciranje z drugimi lastniki in drugimi deležniki, povezanimi s kapitalsko naložbo ter pristojnimi osebami v družbi, s katere kapitalsko naložbo se upravlja,
 • priprava predlogov letnih ciljev in pričakovanj SDH do družbe, predlogov dividend in drugih predlogov, ki se nanašajo na poslovanje družbe in se navezujejo na upravljavska upravičenja SDH,
 • spremljanje dogajanj v panogi, v kateri deluje družba, s kapitalsko naložbo katere se upravlja, sodelovanje z drugimi pristojnimi organizacijske enote glede analiz družbe s primerljivimi družbami (benchmarking),
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem opisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj s poudarkom na izkušnjah s področja upravljanja kapitalskih naložb, prava gospodarskih družb in področja finančnih izkazov,
 • fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju korporativnega upravljanja,
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija),
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 9. 12. 2022 do 13. ure.

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si (z naslovom: Prijava na razpis za prosto delovno mesto »samostojni upravljavec kapitalskih naložb«)  

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

 

Nazaj na zaposlitve