Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 6. 2020

5/2020: Analiza bilanc in finance

Datum izobraževanja: 17. junij 2020, ob 13.00h do 16.15h
Lokacija: Spletna aplikacija Zoom

Analiza bilanc in finance - Finance za člane nadzornih svetov s povezavo med strategijo in finančno uspešnostjo: dr. Aljoša Valentinčič, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osnovni računovodski izkazi, strošek lastnega kapitala, temeljne računovodske postavke, razgradnja ROE

Struktura financiranja (finančni dolg, lastni kapital) -koliko investicijskih projektov lahko podjetje izpelje ob dani strategiji podjetja (npr. ob danem NFD/EBITDA razmerju)

Strošek lastnega kapitala, tehtano povprečje stroškov kapitala - vloga tveganja pri stroških kapitala in pri investicijskih projektih

Vrednost podjetja: dividende, prosti denarni tokovi podjetju (FCFF)

Nekatere posebnosti: merjenje sredstev, obravnava R&D izdatkov, najemi (IFRS 16), na kratko o finančnih instrumentih (IFRS 9), rezervacije in pogojne obveznosti, odkupi lastnih delnic,...

Vsebina delavnice vključuje različne študije primerov

Nazaj na vsa izobraževanja