Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 15. 5. 2019

Vrednotenje finančnih naložb za nadzornike

Datum izobraževanja: 15. maj 2019, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167 (Rotonda), Ljubljana

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 5/2019

 

Glavne teme izobraževalnega srečanja bodo:

  • Merjenje vrednosti finančnih inštrumentov (MSRP 9)
  • Merjenje poštene vrednosti v skladu z MSRP 13
  • Hierarhija poštene vrednosti
  • Razkritja in njihov pomen
  • Osnove ocenjevanja vrednosti
  • Usmeritve MSOV 2017
  • Določitev diskontne stopnje
  • Test slabitve

Finančne naložbe so sestavni del finančnih instrumentov družbe naložbenice. So finančna sredstva, ki jih poseduje z namenom, da z njihovimi donosi povečuje svoje finančne prihodke. Finančne naložbe so večinoma naložbe v kapital drugih družb ali v finančne dolgove drugih družb, države, območja, občine ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila). Merjenju in vrednotenju finančnih naložb, predvsem pa njihovi slabitvi, tudi pri sestavljanju letnega poročila, je potrebno nameniti posebno pozornost.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Predavatelja: Boštjan Malus, MBA, Partner na področju finančnega svetovanja in Anita Pavlin, ACCA, pooblaščena revizorka, vodja skupine na področju revizije

Boštjan Malus je od leta 2007 pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Strokovno področje so predvsem vrednotenja, skrbnih pregledov ter svetovanja pri prodajah in nakupih podjetij. Ima obširne izkušnje na področju vrednotenj za potrebe kupoprodaj, poslovnih združitev in oddelitev, reorganizacij, mnenj upravičenosti prevzemne cene in za davčne namene. Poleg tega ima izkušnje tudi na področju vrednotenja neopredmetenih sredstev v skladu z MSRP 3. Sodeloval je tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj podjetij v tujini. Boštjan Malus je akreditirani predavatelj KPMG in predavatelj na delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije med drugim tudi Slovenski inštitut za revizijo.

Anita Pavlin je pooblaščena revizorka, ACCA in magistrica poslovnih ved in ima kot vodja skupin večletne izkušnje pri revizijah računovodskih izkazov večjih strank in izkušnje iz različnih sektorjev, kot so industrijski izdelki, trgovina na drobno, storitve, letalski promet, transport in drugo. Njeno področje so postopki obveznih revizij, revizije poročevalskih paketov, dogovorjeni postopki, pregledi. Prav tako opravlja postopke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Trenutno vodi projekte za slovenske in mednarodne stranke. Ima izkušnje z revizijami velikih gospodarskih in družb, delala je tudi, kot podpora pri ocenjevanjih vrednosti in na projektih računovodskega svetovanja.

 

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov in revizijskih komisij, članom uprave, pristojnim za finance.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja