Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 4. 2019

Kaj naj nadzorni svet pričakuje od notranjega revizorja?

Datum izobraževanja: 17. april 2019, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167 (Rotonda), Ljubljana

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 4/2019

 

Na predavanju bomo obravnavali temo »kaj naj nadzorni svet pričakuje od notranjega revizorja?«, kjer bomo poskusili odgovoriti na tri temeljna vprašanja pomembna z vidika nadzornega sveta, ki so strnjena v pričakovanja do notranjega revizorja:

  • zakaj imeti notranjo revizijo in se z njo ukvarjati,
  • kaj naj izvaja in
  • kdo naj jo izvaja.

 

Za nadzorni svet je bistveno, da je delo notranje revizije za družbo in za njegovo nadziranje poslovanja prvenstveno koristno ter da se nanjo lahko zanese. Vsi ključni pogoji za to so v njegovi pristojnosti.

Predvsem od pričakovanj nadzornega sveta (in njegove revizijske komisije, kjer je imenovana ter uprave) je odvisno, kdaj in s katerimi izvajalci je notranjerevizijska dejavnost vzpostavljena ter kako se izvaja.

Notranji revizor preverja delovanje družbe na področjih ključnih tveganj. Presoja primernost vzpostavljenih ukrepov, načinov, sistemov ter njihovo delovanje v praksi – notranjih kontrol, upravljanja tveganja in upravljanja organizacije. Priporoča izboljšave in je v pomoč pri njihovem uvajanju.

Na izobraževanju bomo predstavili primere koristnega delovanja notranjega revizorja ter upravičenih pričakovanj nadzornega sveta do njega. Izpostavili bomo tudi njegovo strateško usmerjenost, s čimer razumemo, da se:

  • aktivno seznanja s strategijo družbe, njenimi spremembami in udejanjanjem,
  • pri pripravi svojega načrta upošteva strateške cilje družbe in tveganja, ki iz teh izvirajo,
  • izvaja tudi revizije na področjih strateških tveganj in/ali izvajanja strategije in
  • deluje proaktivno.

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse.

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom nadzornih svetov in revizijskih komisij ter upravam.

 

Predavatelja:

mag. Blanka Vezjak (splošno) in Jure Vezjak (strategija), Vezjak svetovanje, d. o. o.

 

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, aktivna preizkušena računovodkinja, aktivna preizkušena notranja revizorka in CIA (Certified Internal Auditor) ter državna revizorka in državna notranja revizorka, že dvanajsto leto deluje preko svoje družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja Vezjak svetovanje d. o. o. Pred tem je trinajst let vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno teoretično in praktično poznavanje področij zunanjega in notranjega računovodstva in revizije, upravljanja tveganj in upravljanja organizacij povezuje s trajnostnim poslovanjem in celovitim poročanjem. K razvoju stroke notranje revizije je aktivno prispevala kot ustanovna članica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in dolgoletna članica njenega odbora. Sicer pa v tej stroki tudi aktivno deluje - vrsto let že izvaja notranjerevizijske preglede in zunanje neodvisne presoje kakovosti notranje revizije, v različnih družbah in sektorjih. Deluje tudi kot zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov.

 

Jure Vezjak, aktivni preizkušeni notranji revizor in CIA (Certified Internal Auditor), ima več kot sedem let delovnih izkušenj v notranji reviziji in sorodnih storitvah, kot član in vodja notranjerevizijskih skupin, kot član skupin za presoje kakovosti notranjih revizij in skupin pri vzpostavljanju oziroma izboljševanju notranje revizije ter pri svetovanju na različnih področjih. Je tudi član upravnega odbora Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

Nazaj na vsa izobraževanja