Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 18. 10. 2018

9/2018 Kaj je pomembno pri medletnem spremljanju poslovanja / Letno, trajnostno in celovito poročilo - kaj je obvezno in kaj priporočljivo

Datum izobraževanja: 18. oktober 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

1. TEMA

Kaj je pomembno pri medletnem spremljanju poslovanja

Kaj vse sodi v okvir medletnega spremljanja poslovanja družb? Kaj naj spremlja revizijska komisija in kaj nadzorni svet? Kako preprečiti podvajanje dela? Kakšna gradiva naj revizijska komisija in nadzorni svet pričakujeta? Od koga jih lahko zahtevata? Kako pogosto? Ali tudi med sejami? Katere vsebinske sklope naj vsebuje medletno poročilo o poslovanju? Katere kazalnike spremljati? Na kaj naj bi bili člani organov pozorni? Ali so primerjave med obdobji in z načrtovanim ustrezne? Ali so lahko računovodske usmeritve in ocene v izkazih za notranje potrebe in medletnih poročilih drugačne kot v predpisanem letnem poročilu? Kakšna naj bo kakovost analiz in pojasnil? Koga povabiti kot poročevalca? Katere vrste sklepov sprejemata revizijska komisija in nadzorni svet? Kako spremljata uresničevanje svojih sklepov?

Na ta in podobna vprašanja bomo odgovorili v temi, predvsem namenjeni članom revizijskih komisij in nadzornih svetov ter upravam in pripravljavcem gradiv.

 

2. TEMA

Letno, trajnostno in celovito poročilo - kaj je obvezno in kaj priporočljivo

Priprava letnih poročil družb, njihov pregled s strani revizijskih komisij in sprejem s strani nadzornih svetov je že utečena praksa. Družbe iz leta v leto poročila izboljšujejo, kar običajno pomeni tudi, da so vedno bolj obsežna in da je v njihovo pripravo vloženega vedno več truda in časa. Pri tem pa se ugotavlja, da se njihova informacijska vrednost ne povečuje, da deležniki družbe pričakujejo drugačne vsebine, uravnotežene in povezane informacije, bolj jedrnata poročila.

Skoraj ni več družbe, ki v letnem poročilu ne zapiše kaj o svojem prispevku k trajnostnem razvoju. A ne nujno z ustreznim razumevanjem trajnosti ter pravim pristopom in predstavitvijo. Nekatere izdajajo tudi posebna trajnostna poročila, vključujejo GRI kazalnike. Objavljajo izjave o nefinančnem poročanju. Določene razmišljajo o uvedbi načel celovitega poročanja ali jih že delno uvajajo.

Za ustrezno spremljanje poslovanja družb in obravnavo njihovih poročil je bistveno, da člani upravljalskih organov postavijo jasna pričakovanja za družbo tudi glede njenega trajnostnega razvoja ter pristopa k poročanju javnosti. Zato bomo na izobraževanju predstavili razlike med predpisanim letnim poročilom, vključno s priporočili dobre prakse glede njegove vsebine ter trajnostnim in celovitim poročilom.

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom revizijskih komisij in nadzornih svetov ter upravam in pripravljavcem letnih poročil.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

 

Predavateljica: mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, aktivna preizkušena računovodkinja, aktivna preizkušena notranja revizorka in CIA (Certified Internal Auditor) ter državna revizorka in državna notranja revizorka, že deseto leto deluje preko svoje družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je trinajst let vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno teoretično in praktično poznavanje področij zunanjega in notranjega računovodstva in revizije, upravljanja tveganj in upravljanja organizacij povezuje s trajnostnim poslovanjem in celovitim poročanjem, tudi z ozaveščanjem na teh področjih s strokovnimi prispevki in predavanji. Kot članica delovne skupine Združenja nadzornikov Slovenije sodeluje pri pripravi in prenovi Priporočil za revizijske komisije in se kot članica delovne skupine ecoDa, evropskega združenja nadzornikov, ukvarja z vplivom revizijske reforme na delo revizijskih komisij. Deluje kot zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov. K razvoju stroke notranje revizije je aktivno prispevala kot ustanovna članica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in dolgoletna članica odbora te sekcije. Sicer pa v tej stroki tudi aktivno deluje - vrsto let že izvaja notranjerevizijske preglede in zunanje neodvisne presoje kakovosti notranje revizije, v različnih družbah in sektorjih.

Nazaj na vsa izobraževanja