Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 17. 5. 2018

6/2018 Notranja revizija skupine družb

Datum izobraževanja: 17. maj 2018, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Delovanje notranje revizije na ravni povezanih družb je pomembno odvisno od stopnje razvitosti upravljanja družb in skupine ter notranje revizije. Na ureditev vplivajo tudi značilnosti skupine, kot so njena velikost oziroma število odvisnih družb, mednarodna organiziranost in druge. Predstavili bomo vrste skupin, možne oblike organiziranosti notranje revizije v teh skupinah in pravne podlage zanje ter način delovanja notranje revizije in spremljanje njenega dela s strani upravljavskih organov.

Notranja revizija obvladujoče družbe ima bistveno večjo odgovornost kot sicer notranja revizija posamezne družbe. Poskrbeti mora za kakovostni razvoj notranje revizije v vseh družbah skupine, pa tudi za dajanje zagotovil (in svetovanje, če je potrebno) na ravni skupine. Pripraviti mora načrt delovanja notranje revizije tako za obvladujočo družbo kot za skupino, saj ključna tveganja, na katerih temeljita, običajno niso enaka. Na izobraževanju bo predstavljeno, kako se z izzivom sooča notranja revizija NLB, d. d.

Kakšno vlogo mora odigrati notranja revizija obvladujoče družbe na ravni skupine povezanih družb? Kako formalnopravno ustrezno določiti njene pristojnosti in odgovornosti? Ali in kako nanje vpliva razvitost korporativnega upravljanja in notranje revizije? Katere naloge ima notranja revizija skupine in kako notranja revizija obvladujoče družbe pri njihovem izvajanju sodeluje z odvisnimi družbami? Katere naloge in pristojnosti ima revizijska komisija in nadzorni svet obvladujoče družbe in katere organi odvisnih družb?

Na ta in podobna vprašanja bomo odgovorili v izobraževanju, predvsem namenjenim članom revizijskih komisij in nadzornih svetov.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Predavateljici: mag. Blanka Vezjak in Polona Kurtevski

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, aktivna preizkušena računovodkinja, aktivna preizkušena notranja revizorka in CIA (Certified Internal Auditor) ter državna revizorka in državna notranja revizorka, že deseto leto deluje preko svoje družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je trinajst let vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno teoretično in praktično poznavanje področij zunanjega in notranjega računovodstva in revizije, upravljanja tveganj in upravljanja organizacij povezuje s trajnostnim poslovanjem in celovitim poročanjem, tudi z ozaveščanjem na teh področjih s strokovnimi prispevki in predavanji. Kot članica delovne skupine Združenja nadzornikov Slovenije sodeluje pri pripravi in prenovi Priporočil za revizijske komisije in se kot članica delovne skupine ecoDa, evropskega združenja nadzornikov, ukvarja z vplivom revizijske reforme na delo revizijskih komisij. Deluje kot zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov - doslej v NKBM, Pozavarovalnici Sava, Pošti Slovenije, Luki Koper, Raiffeisen Banki, Letriki, SID banki, Banki Celje, Snagi, SID-Prvi kreditni zavarovalnici, Skupni pokojninski družbi in Uniorju.

K razvoju stroku notranje revizije je aktivno prispevala kot ustanovna članica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in dolgoletna članica odbora te sekcije. Sicer pa v tej stroki tudi aktivno deluje - vrsto let že izvaja notranjerevizijske preglede in zunanje neodvisne presoje kakovosti notranje revizije, v različnih družbah in sektorjih.

Polona Kurtevski je univerzitetna diplomirana ekonomistka in direktorica Notranje revizije v NLB d. d. Ima več kot 20 let izkušenj na področju zunanjega in notranjega revidiranja ter davčnega svetovanja. Kot direktorica notranje revizije nadrejene banke v skupini je odgovorna tudi za nadzor in harmonizacijo delovanja notranje revizijskih služb v podrejenih družbah. Aktivno sodeluje pri postavljanju standardov in dobre prakse na področju notranje revizije v okviru Združenja bank Slovenije. Pod okriljem Slovenskega inštituta za revizijo je predavala na konferenci notranjih revizorjev (notranje revidiranje na ravni povezanih družb). Je tudi avtorica strokovnih prispevkov, objavljenih v reviji SIR-IUS, ki jo izdaja Slovenski inštitut za revizijo.

Nazaj na vsa izobraževanja