Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 21. 11. 2013

7. izobraževalno srečanje za državne družbe: Pravni vidiki odgovornosti članov nadzornih svetov (in uprav)

Datum izobraževanja: 21. november 2013, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SOD

  • vsem članom organov

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 7/2013:

 

Naslov predavanja: Pravni vidiki odgovornosti članov nadzornih svetov in uprav

Datum izvedbe: četrtek, dne 21. novembra 2013, ob 14. uri

Lokacija: SMELT, Dunajska 160, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na osmo izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v četrtek, dne 21. novembra 2013, od 14. do 16. ure SMELT-u, Dunajska 16, Ljubljana, dvorana 1 v pritličju. Predavanje bo izvedel mag. Uroš Ilič z Odvetniške družbe Ilič.

Člani nadzornega sveta morajo ravnati s skrbnostjo vestnih in poštenih gospodarstvenikov ter izključno v korist družbe. Pri tem so dolžni upoštevati priporočila dobrih praks in kodeksov, ki so jih družbe sprejele. Dolžnost skrbnega ravnanja vključuje dolžnost osebnega sodelovanja v delu nadzornega sveta, skrb za pravilno in pravočasno delovanje nadzornega sveta, dolžnost zahtevati ustrezna poročila od uprave in se z njimi seznaniti, oceniti primernost kandidatov za člane uprave in spremljati delo uprave in opozarjati na morebitne nepravilnosti. V koncernskih družbah so člani nadzornega sveta obvladujoče družbe odgovorni tudi za nadzor nad upravo obvladujoče družbe, ki posredno vpliva tudi na vodenje odvisne družbe. V skladu z 263. členom ZGD-1 morajo člani nadzornega sveta pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovne skrivnosti družbe. Člani nadzornega sveta so solidarno odgovorni družbi za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih nalog, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje dolžnosti. Še dodano skrbnost pa se pričakuje v času finančne in gospodarske krize, ki je prizadela številna podjetja.

 

Člani nadzornih svetov so lahko tudi kazensko odgovorni. V štriindvajsetem poglavju Kazenskega zakonika (KZ-1)  so urejena kazniva dejanja zoper gospodarstvo. Med njimi so predvsem kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba notranje informacije, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril in podobno.

 

Na predavanju z naslovom »Pravni vidiki odgovornosti članov nadzornih svetov in uprav« bomo izpostavili sledeče pomembne vidike:

  • kazenska odgovornost članov nadzornega sveta,
  • odškodninska odgovornost članov nadzornega sveta, članov uprav in načini uveljavljanja odškodninskih zahtevkov (splošni, redni način s strani poslovodstva in izredni način kot družbeniška tožba (actio pro socio),
  • vloga uprave (dolžnost skrbnega ravnanja) in poslovodstva družbe (navodila družbenikov) pri vlaganju morebitnih tožb in razlike med d. d. in d. o. o.,
  • pristojnosti skupščine glede odškodninskih zahtevkov,
  • primeri sodne prakse v Sloveniji.

 

Izobraževanje je priporočljivo za:

  • člane nadzornih svetov,
  • člane uprav,
  • direktorje pravnega sektorja in vse strokovnjake s področja korporativnega upravljanja.

 

Mag. Uroš Ilić je edini odvetnik specialist gospodarskega in insolvenčnega prava v državi. Je arbiter Stalne arbitraže SG, od leta 2004 dalje pa opravlja tudi funkcijo upravitelja v postopkih prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij. Znanstveni magister na Pravni fakulteti v Ljubljani je pridobil iz področja odškodninske odgovornosti članov organov vodenja in nadzora gospodarskih družb. Kot referent redno sodeluje s samostojnimi prispevki na konferencah, simpozijih in okroglih mizah s področja gospodarskega, gospodarsko - kazenskega in insolvenčnega prava. Občasno predava na Pravni fakulteti v Ljubljani na podiplomskem in doktorskem programu pri Gospodarsko pravo in Gospodarsko kazensko pravo.

 

V okviru delovanja Odvetniške družbe Ilić svetuje številnim javnim delniškim družbam na področju korporacijskega upravljanja, finančnega in poslovnega prestrukturiranja, akvizicij in združevanj. Zastopa številne stranke v odmevnejših sodnih postopkih iz naslova odgovornosti managerjev oziroma nadzornikov in sicer tako na strani tožeče stranke kot na strani obrambe.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in potekala v organizaciji Slovenske odškodninske družbe.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko zgornje prijavnice, najkasneje do 18. novembra 2013.

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja