Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 28. 8. 2015

9. izobraževalno srečanje za državne družbe: Uspešno in učinkovito upravljanje tveganj, vključno s tveganji prevar

Datum izobraževanja: 28. avgust 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI

IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

vsem članom organov

 

##FormImageLink#ID=27##

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 9/2015:

 

Naslov predavanja: Uspešno in učinkovito upravljanje tveganj, vključno s tveganji prevar

Datum izvedbe: v četrtek, 17. 9. 2015 od 12. do 16. ure

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite devetega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v četrtek, 17. 9. 2015, od 12. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

V gospodarskih družbah je izpostavljanje tveganjem za dosego donosov del vsakodnevnih aktivnosti. Vendar je pomembno, da se odločitev, na katerih področjih bomo izpostavljeni tveganjem, na kakšen način, do katere mere in podobno, sprejme na ustrezni ravni in dosledno uveljavi po celotni organizaciji. Upravljanja tveganj se moramo lotiti na način, ki prinaša dodano vrednost. V hitro spreminjajočem okolju in ob vse obsežnejših zahtevah vseh deležnikov postavljanje delnih rešitev, nepovezanost s strategijo organizacije, pomanjkanje podpore najvišjega vodstva (uprave in nadzornega sveta) ne prinašajo dodane vrednosti.

 

Predviden potek predavanja:

 

12:00 – 13:00­­

 • NOVOSTI v ZGD-1; Naloge in odgovornosti nadzornega sveta in njegovih komisij v zvezi z upravljanjem tveganj, tudi v povezavi s 263. členom ZGD-1 (skrbnost in odgovornost).
 • Zakaj in kako se lotiti upravljanja tveganj?
 • Sodobni trendi: kako postaviti proces upravljanja tveganj, da je dosežena dodana vrednost (da torej koristi presežejo dodatne stroške upravljanja tveganj): povezava strateških ciljev z oceno tveganj doseganja ciljev (prepoznavanje tveganja, ocena velikosti, verjetnosti, hitrosti udejanjanja, obvladljivosti tveganja), določitev profila tveganosti (apetita in tolerance do tveganja), določitev prednostnih področij in izbira ukrepov glede posameznega tveganja (prenos, sprejem, zmanjšanje, izognitev), postavitev načina poročanja o izpostavljenosti tveganjem (postavitev sodil in meril), nadzor nad tveganji, poročanje upravi in nadzornemu svetu, prispevek pri določitvi področij, ki bodo predmet notranjih revizij,….

Predavateljice:

 • Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta in direktorica družbe 4E, pomoč pri upravljanju organizacij in obvladovanju prevar, d.o.o.
 • Irena Novak, upravljalka IIA – Slovenskega inštituta in notranja revizorka v Družbi za upravljanje terjatev bank d.d.
 • Tatjana Habjan, članica IIA – Slovenskega inštituta in direktorica Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan s.p.

Kratka predstavitev predavateljic v pdf.

 

13:00 – 14:00­­

 

Predstavitev nekaterih primerov najboljših praks v Sloveniji (3 x 10 minut) in okrogla miza z vprašanji udeležencev.

 

Primeri iz prakse:

 • Obvladovane tveganj v družbi Elektro Gorenjska, d. d. , kot del integriranega sistema vodenja kakovosti (Aljaž Hribernik in mag. Mojca Kremsar Janžekovič, Elektro Gorenjska d.d.)
 • Upravljanje s tveganjem navzkrižja interesov v družbi Deloitte (Katarina Kadunc, Deloitte revizija d.o.o)
 • Kako olajšati ocenjevanje in spremljanje izpostavljenosti tveganjem: predstavitev orodja za celovito upravljanje tveganj (Igor Zgonc, Silver Bullet Risk)

 

14:00 – 14:15 Odmor

 

14:15 – 16:00 DELAVNICI

 

Namen obeh delavnic je, da udeleženci spoznajo praktična orodja upravljanja tveganj, ki jih lahko takoj po delavnici uporabijo v lastnem okolju.

 

Obravnavali bomo:

 1. Uporabo zrelostnih modelov pri upravljanju organizacij:
 • Po določitvi funkcij, ki so za doseganje strateških ciljev organizacije še posebno pomembne, izberemo zrelostni model, določimo ciljno stanje v zrelostnem modelu za dosego strateških ciljev in ocenimo trenutno stanje v organizaciji na posameznem področju (umestitev v zrelostni model po posameznih kategorijah). V nadaljevanju določimo potrebne korake za prehod v naslednjo razvojno fazo.

 

      2.  Izdelavo MARCI matrike za posamezno družbo ali družbe v posamezni panogi:

 • ki vam je lahko v pomoč pri upravljanju tveganj,
 • jo lahko uporabite podlago  za pripravo načrta notranje revizije, saj
 • daje vizualni pregled nad tveganji: tako po velikosti izpostavljenosti kot tudi po uspešnosti upravljanja tveganj, in jo je
 • koristno uporabiti tako za dodatne ukrepe za izboljšanje upravljanja tveganj, kot tudi za načrtovanje aktivnosti notranje revizije.

Komu je namenjeno:

 • upraviteljem naložb
 • vsem, ki imajo pri upravljanju organizacij pomembno vlogo, zlasti članom nadzornih svetov in uprav

Načini izvedbe: klasično predavanje, okrogla miza, delavnici - ločeno po panogah: skupine bodo vodile predavateljice iz prvega dela izobraževanja.

 

Posamezne naloge (npr. izdelavo MARCI matrike ali samoocene po zrelostnem modelu) udeleženci delavnic izdelajo sami (skozi prizmo panoge za lastno organizacijo), kar lahko koristno uporabijo tako za dodatne ukrepe za izboljšanje upravljanja tveganj kot tudi za načrtovanje aktivnosti notranje revizije v lastni organizaciji.

 

Začetni predstavitvi bo sledilo delo v manjših skupinah ter predstavitev dela posameznih skupin na koncu delavnice.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni strani SDH (Aktualno/Izobraževanje za družbe), http://www.sdh, najkasneje do 16. septembra 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja