Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 3. 4. 2015

Samoocenjevanje NS in predstavitev smernic za izbor in priporočila za delo predsednikov

Datum izobraževanja: 3. april 2015, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

-        vsem članom organov

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 5/2015:

 

Naslov predavanj: Samoocenjevanje – predstavitev metodologije in izkušnje samoocenjevanja v praksi

                              in

                              Predstavitev smernic za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov

 

Datum izvedbe: ponedeljek, 20. april 2015, ob 14. uri

Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje: garaža Smelt)

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo, da se udeležite petega izobraževalnega srečanja, ki bo organizirano v ponedeljek, dne 20. aprila 2015, od 14. do 16. ure v dvorani Uradnega lista, Dunajska 167, Ljubljana (Rotonda, dvorana v pritličju).

 

Samoocenjevanje NS – predstavitev metodologije in izkušnje samoocenjevanja v praksi

Kako razumete samoocenjevanje NS in kakšen je njegov namen? Kaj so o dodani vrednosti samoocenjevanja povedali tisti, ki so ga izvedli in kakšne koristi so videli? Komu je namenjeno in ali so delničarji seznanjeni z rezultati samoocenjevanja?

Samoocenjevanje NS je podobno kot letni razgovor za zaposlene, samo da zahteva samorefleksijo kolektivnega organa glede na obstoječo dobro prakso delovanja nadzornih svetov. Je proces iskanja izboljšav, dogovora o aktivnostih za njihovo implementacijo, je proces noveliranja razumevanja o svojem delu in orodje sprememb ter razvoja NS v mandatnem obdobju.

 

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornih svetov – nov avtonomni pravni vir za izboljšanje učinkovitosti NS

Kako dobrega predsednika NS imate? Podpora učinkovitemu delu NS so tako komisije NS kot tudi delo sekretarja NS in predsednika NS. Slednji je prvi med enakimi in ima ključno odgovornost za vodenje NS. Zakonske norme sicer relativno skopo opredeljujejo njegovo vlogo, čeprav je nekaj več vsebine zapisanega v Kodeksu upravljanja javnih delniških družb, daleč največ določb, vezanih na posebno vlogo predsednikov nadzornih svetov v praksi, pa vsebujejo poslovniki o delu nadzornega sveta posameznih družb. Posebna vloga predsednika nadzornega sveta se odraža ne le v večjem obsegu njegovih nalog in pristojnosti ter pravic, ampak tudi v pomembno obsežnejši časovni zaposlenosti v primerjavi s preostalimi člani nadzornega sveta.

 

Vsebina:

  • predstavitev metodologije ZNS za samoocenjevanje nadzornih svetov
  • predstavitev izkušenj samoocenjevanja NS v praksi in izzivi NS za prihodnost
  • predstavitev rezultatov ankete ZNS o dodani vrednosti samoocenjevanja (2014)
  • namen in vsebina Smernic za izbor in priporočila za delo predsednikov NS – izzivi v praksi

 

Komu je namenjeno:

  • predsednikom in  članom nadzornih svetov
  • sekretarjem nadzornih svetov

 

Predavatelja sta soavtorja metodologije ZNS za samoocenjevanje NS in člana delovne skupine ZNS za Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov NS:

  • mag. Irena Prijović, generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije in namestnica predsednika nadzornega sveta Petrol d.d.
  • Gorazd Podbevšek, predsednik Strokovnega sveta Združenja nadzornikov Slovenije in predsednik nadzornega sveta NLB d.d.

 

Gorazd Podbevšek, je pravnik specializiran za korporacijsko pravo in korporativno upravljanje in od leta 2009 direktor družbe RMG, pravno svetovanje in korporativno upravljanje. Njegovo področje dela vključuje odnose med delničarji ali družbeniki, lastniške in kapitalske spremembe, statusna preoblikovanja in preoblikovanj skupin družb. Pomemben del svojih aktivnosti namenja podpori delu nadzornih svetov kot so vrednotenje in menjave uprav, sistem plačil ter zunanjo podporo pri izvedbi samoocenjevanja nadzornih svetov. Je predsednik NS NLB, d.d. in predsednik UO SŽ-ŽGP, d.d., do novembra 2012 pa je bil predsednik nadzornega sveta Hit d.d. Je predsednik Strokovnega sveta in član Programskega sveta Združenja nadzornikov Slovenije, ter član Komisije za oblikovanje politik (Policy Committe) ecoDa - European Confederation of Directors' Association v Bruslju. Je imetnik Certifikata ZNS, potrdila o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana NS in UO. Sodeloval je pri pripravi zakonodaje s področja upravljanja družb v državni lasti in mnogih avtonomnih virov korporativnega upravljanja ter raziskav. Poleg svetovalnega dela je aktiven tudi kot predavatelj. Tematiko s področja korporativnega prava in korporativnega upravljanja predava na usposabljanjih in konferencah ZNS, OECD, International Finance Corporation Svetovne banke, ecoDa, ICSA, Inštituta za civilno in gospodarsko pravo, ter Ljubljanske Borze.

 

Mag. Irena Prijović, deluje od leta 2004 kot generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije, s katerim je povezana že od njegove ustanovitve leta 1997. Je diplomirana ekonomistka (Univerza Ljubljana), ki je študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede, kjer je magistrirala s temo Učinkovitost delovanja nadzornih svetov. Profesionalno se ukvarja s področjem korporativnega upravljanja in vodenja neprofitnih in nevladnih organizacij. Na področju korporativnega upravljanja se ukvarja s postavljanjem različnih standardov, kodeksov in priporočil, raziskavami in certificiranjem znanj za delovanje v nadzornih svetih in upravnih odborih. Je soavtorica in urednica različnih publikacij in priročnikov s tega področja. Od maja 2010 je tudi članica nadzornega sveta Petrola d.d. Mednarodno je dejavna kot članica Upravnega odbora ecoDa (European Confederation of Directors' Association) v Bruslju, kjer je tudi članica različnih delovnih skupin in komisij. Že vrsto let mednarodno sodeluje in predava pri GCGF (Global Corporate Governance Forum) in IFC (International Financial Center), ki delujeta v okviru Svetovne banke. Od leta 2012 je svetovalka Svetovne banke na projektih v JVE in Evroaziji.

 

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in poteka v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Za lažjo organizacijo vašo udeležbo potrdite preko prijavnice na spletni zgoraj (v sivem kvadratu), najkasneje do 17. aprila 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

Nazaj na vsa izobraževanja