Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 24. 10. 2014

19. izobraževalno srečanje za državne družbe: Etika in integriteta

Datum izobraževanja: 24. oktober 2014, ob 00.00h do 00.00h
Lokacija:

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM

DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH

- vsem članom organov

 

 

 

VABILO NA IZOBRAŽEVALNO SREČANJE 19/2014:

 

Naslov predavanja:  Etika in integriteta

Datum izvedbe:       četrtek, dne 13. november 2014, ob 14. uri

Lokacija:                 City Hotel, Ljubljana (dvorana 1 v pritličju)

 

Spoštovani,

 

vljudno vas vabimo na 19. izobraževalno srečanje, ki bo organizirano v ČETRTEK, 13. novembra 2014, od 14. do 16. ure v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (dvorana v pritličju). Predavanje bodo izvedli: mag. Peter Premrl višji nadzornik za omejevanje korupcije na KPK, Katja Mihelič Sušnik višja nadzornica za omejevanje korupcije na KPK in Tatjana Habjan (preizkušena notranja revizorka, preizkušena računovodkinja, državna revizorka),  Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, s.p..

 

Praktični primeri uvajanja notranjih kontrol s ciljem preprečevanja klientelizma in korupcije in ostalih protipravnih dejanj

 

  • Poudarek predavanja bo na dolžnostih in odgovornostih, ki izhajajo iz Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za državne družbe in za uradne osebe – med uradne osebe po ZIntPK namreč spadajo tudi člani organov vodenja in nadzora v gospodarskih družbah, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država, in sicer:
  • dolžnosti gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (uporaba protikorupcijske klavzule, pridobitev izjave o lastništvu ponudnika, posredovanje seznama zavezancev za prijavo premoženjskega stanja, posredovanje dokumentacije in podatkov, potrebnih za opravljanje zakonskih nalog komisije);
  • dolžnosti poslovodnih oseb gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (izogibanje nasprotju interesov/izločitev v primeru zasebnega interesa, prijava premoženjskega stanja, udeležba na seji senata komisije);
  • dolžnosti članov nadzornih organov gospodarskih družb z večinskim deležem države ali občin (izogibanje nasprotju interesov/izločitev v primeru zasebnega interesa).

Drugi del predavanja pa bomo pozornost namenili:

  • praksi uvajanja programa obvladovanja tveganja prevar v slovenskih družbah (zakaj odklonilen odnos do "žvižgačev", kaj je pomembno, ko govorimo o prevarah (in za koga), za koga veljajo pravila ali "trojna merila za trojne interese…«)
  • praktični primeri uvajanja notranjih kontrol - kdo jih uvaja in kdo skrbi, da se spoštujejo - kaj je odgovornost.

 

Način izvedbe: klasično predavanje

 

Izobraževanje bo namenjeno skrbnosti in odgovornosti ravnanj nadzornih ter poslovodnih organov v luči spoštovanja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in drugih pomembnih pravnih aktov.

 

mag. Peter Premrl je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani diplomiral na temo Zamenjave kreditnega tveganja in magistriral na temo Vpliv finančne krize na izvajanje denarne in gospodarske politike. Kariero je začel v NLB d.d. kot devizni trgovec z izvedenimi finančnimi instrumenti in nadaljeval v Banki Slovenije kot upravljavec premoženja in izvajalec operacij denarne politike v času poglobljene finančne krize v Evrosistemu. V letu 2010 se je zaposlil na Nacionalnem preiskovalnem uradu kot višji kriminalistični inšpektor – preiskovalec, kjer je preiskoval sume kaznivih dejanj, s poudarkom na gospodarski in finančni kriminaliteti. Od aprila 2012 je zaposlen na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer kot višji nadzornik za omejevanje korupcije obravnava sume kršitev ZIntPK, predvsem s področja financ in bančništva.

 

Katja Mihelič Sušnik je diplomantka Ekonomske fakultete v Ljubljani. Izkušnje je od leta 2005 do 2009 pridobivala v oddelku tržnih raziskav in nabave v podjetju Merkur d.d., karierno pot je nadaljevala kot skrbnica pravnih oseb na Novi KBM d.d., od novembra 2011 dalje pa je zaposlena na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer kot višja nadzornica za omejevanje korupcije obravnava sume kršitev ZIntPK, predvsem s področja bančništva, financ ter gospodarskih družb.

 

Tatjana Habjan je univ. dipl. ekonomistka, preizkušena notranja revizorka in preizkušena računovodkinja ter državna revizorka, članica IIA (Institute of Internal Auditors) in pridružena članica iniciative ETHOS, v okviru UNGC Slovenije. Ima dolgoletne izkušnje s področja revidiranja računovodskih izkazov in notranjega revidiranja ter svetovanja. Zadnji dve leti je samostojna notranja revizorka in svetovalka in deluje v Sloveniji in tujini; je tudi zunanja članica revizijske komisije Slovenskih železnic in Življenjske zavarovalnice ERGO, članica nadzornega sveta in predsednica revizijske komisije Elektra Celje d.d. Predhodno je na področju revidiranja med drugim delovala v Tobačni Ljubljana d.d.,  KPMG Slovenija, na Ministrstvu za gospodarstvo Republike Slovenije in Računskem sodišču RS. Občasno predava (konference preizkušenih notranjih revizorjev Slovenije, konferenca notranjih revizorjev Hrvaške), zlasti o programu obvladovanja tveganja prevar, korporativnem upravljanju in celovitem upravljanju tveganj v podjetju (Enterprise Risk managemnet - ERM). Je ustanoviteljica Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja.

 

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji Slovenskega državnega holdinga.

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite preko prijavnice zgoraj najkasneje do 12. novembra 2014.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.

 

 

 

 

Nazaj na vsa izobraževanja