Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina SIJ združuje metalurško in prehrambno dejavnost. Metalurška dejavnost skupine združuje 26 družb, od tega jih ima 18 sedež znotraj EU. Od marca 2016 je del Skupine SIJ tudi Skupina Perutnina Ptuj, ki združuje 19 družb. Skupina SIJ zaposluje več kot 7 tisoč ljudi, od tega v Sloveniji več kot 5 tisoč. Skupina SIJ ustvari 86,2 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med pet največjih slovenskih izvoznikov. Poslovni načrti za leto 2018 predvidevajo oddelitev Skupine Perutnina Ptuj. Glede na navedeno je v izkazih za leto 2017 Skupina Perutnina Ptuj prikazana kot ustavljeno poslovanje; tudi podatki za leto 2016 so predstavljeni na ta način, da je mogoča primerjava. V izkazu finančnega položaja je finančni položaj Skupine Perutnina Ptuj prikazan med sredstvi in obveznostmi za odtujitev.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: skupno 7431, v metalurškem delu pa 3585
Lastniški delež RS: 25,00 %

Poslovodstvo

Andrey Zubitsky
Predsednik uprave
Mandat od do: 18. 7. 2017 - 18. 7. 2023
Dimitry Bochkarev
Član uprave
Mandat od do: 17. 5. 2017 - 30. 3. 2018

Dne 22. 2. 2018 sta bila v upravo družbe imenovana Tibor Šimonka in Igor Malevanov, 9. 4. 2018 pa še Viacheslav Korchagin. Dimtrry Bochkarev je 30. 3. 2018 podal odstopno izjavo.

Nadzorni svet

Evgeny Zverev
Predsednik NS
Mandat od do: 11. 4. 2015 - 11. 4. 2019
Janko Jenko
Namestnik predsednika
Mandat od do: 11. 4. 2015 - 19. 2. 2018
Mitja Križaj
Član
Mandat od do: 9. 6. 2017 - 9. 6. 2021
Sergey Cherkaev
Član
Mandat od do: 11. 4. 2015 - 19. 2. 2018
Dimitry Davydov
Član
Mandat od do: 9. 6. 2017 - 19. 2. 2018
Sergey Frolov
Član
Mandat od do: 11. 4. 2015 - 19. 2. 2018

Skupščina družbe je 19. 2. 2018 odpoklicala člane nadzornega sveta, predstavnike večinskega delničarja, in imenovala nove člane nadzornega sveta, z novim mandatom za dobo štirih let. Imenovani so bili Evgeny Zverev, Boštjan Napast, Polona Marinko, Helena Ploj Lajovic in Dimitry Davidov, članoma nadzornega sveta Janku Jenku in Mitji Križaju pa mandat teče neprekinjeno. Evgeny Zverev je bil 22. 2. 2018 ponovno izvoljen za predsednika nadzornega sveta.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 31.8.2017

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d. (lastne delnice) 2,78
UNIOR, d. d. (10 delnic) 0,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Po podatkih poslovanja sta metalurška dejavnost Skupine SIJ in prehrambna dejavnost (Skupina Perutnina Ptuj) v letu 2017 skupaj ustvarili prihodke od prodaje v višini 1,012 mrd EUR, kar je za 20,2 % več kot leta 2016. Prihodki od prodaje so prvič presegli milijardo evrov. Obe dejavnosti skupaj sta ohranili tudi visoko dobičkonosnost poslovanja, saj je poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) s 103,8 mio EUR že drugič po letu 2015 presegel tromestno številko, medtem ko je EBITDA marža dosegla 10,2 %. Skupni čisti dobiček je bil skoraj 15 mio EUR.

Skupina SIJ je brez prehrambne dejavnosti ustvarila za 756,1 mio EUR prihodkov od prodaje (za 19,7 odstotne točke več kot leta 2016), od tega več kot 86,2 % na tujih trgih. Ustvarjen je bil EBITDA v višini 75,9 mio EUR (za 2 odstotni točki več kot leta 2016) in z 10-odstotno EBITDA maržo.

Stroški so se v letu 2017 povišali, in sicer so stroški prodajanja v letu 2017 znašali 42,2 mio EUR (v letu 2016 40,3 mio EUR), stroški splošnih dejavnosti pa so v letu 2017 znašali 88,3 mio EUR (v letu 2016 pa 69,05 mio EUR). Neto finančni dolg Skupine SIJ je v letu 2017 znašal 333,8 mio EUR (za metalurško dejavnost 251,7 mio EUR). V skladu z dolgoročno strategijo Skupine SIJ se bo zadolženost postopno zniževala. V Skupini SIJ so v letu 2017 ohranili delež jekel z visoko dodano vrednostjo, ki se je v zadnjih petih letih s 55 povečal na 70 odstotkov. Skladno s strategijo razvoja Skupine SIJ do leta 2020, ki po letu 2016 predvideva umirjanje naložbenega cikla, so se naložbe v posodobitev in nakup nove proizvodne opreme v preteklem letu znižale na 53 mio EUR. Kljub rasti poslovanja v letu 2017 Skupina SIJ ni dosegla ciljev iz LNU 2017. 

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 2,4 2,9 2,58
ROA PRED DAVKI 0,9 1,1 1,09
EBITDA MARŽA 10,0 11,8 9,55
EBIT MARŽA 3,4 4,5 3,51
NETO DOLG/EBITDA 3,3 3,5 3,58
FINANČNI VZVOD 1,2 1,4 2,48


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.931.000 2.847.000 3.151.000
DENARNA SREDSTVA 34.909.000 59.642.554 44.587.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.152.183.631 1.143.947.011 863.694.610
KAPITAL 415.511.925 423.471.482 348.717.572
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 285.766.045 325.299.932 236.682.946
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 450.905.661 395.175.599 278.294.092


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 756.061.526 631.880.632 664.817.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 769.563.891 691.698.360 677.064.761
ODPISI VREDNOSTI 2.439.000 890.000 1.430.098
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 14.955.557 22.913.228 24.903.7970


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 3,5 10,0
EBITDA marža 10,0 12,0
Neto finančni dolg/EBITDA 3,3 2,9
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 7,0 8,0

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

  • izboljšati stroškovno učinkovitost, uvesti učinkovito organizacijo in dobro povezavo skupine ter dobro izkoristiti spodbudne razmere na trgu;
  • na ključnih trgih povečati delež prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami;
  • utrditi položaj vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in se uvrstiti med tri največje proizvajalce v vsakem od teh segmentov;
  • dolgoročno znižati neto finančno zadolženost in doseči optimalno razmerje NFD/EBITDA (nižje od 3,0); 
  • zmanjšati zadolženost Skupine SIJ za 20 mio vsako leto.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba SIJ, d. d., je pri upravljanju družbe SIJ, d. d., in Skupine SIJ v letu 2017 z izkazanimi ravnanji sledila predvsem določilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države pa smiselno in v delu, v katerem se določbe obeh kodeksov vsebinsko prekrivajo.

Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upravljanja (ali v njegovem okviru strategije komuniciranja) ali Politika raznolikosti. Politiko upravljanja vsebujejo že drugi dokumenti, ki s pogodbo o obvladovanju, akti o ustanovitvi ali drugimi akti družb Skupine SIJ sestavljajo mozaik za učinkovito implementacijo upravljavskih odločitev. S transparentnim obveščanjem družba sporoča vse relevantne strateške ali poslovne odločitve, ki so pomembne za njen položaj. Prav tako kot enotni dokument ni sprejeta politika raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora, pri čemer družba pri imenovanju organov vodenja ali nadzora deluje usmerjeno k raznolikosti – z iskanjem dopolnjevanja med člani glede na strokovnost, izkušnje, veščine in medsebojno spoštovanje.

Vir: Letno poročilo SIJ za 2017

Predstavitev 20 največjih družb v RS