Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina    SIJ    je   s   skupno   več   kot   3.800   zaposlenimi   eden   največjih   slovenskih   zaposlovalcev   in   steber   jeklarske   panoge   v Sloveniji, ki je od leta 2019 v celoti usmerjena v metalurško dejavnost.

V   Skupino   SIJ   je   povezanih   33   družb.   Vse   družbe   v   skupini   so   povezane   v  vertikalno  integriran  poslovni  model.  Skupina  je aktivna   na   petih  poslovnih  področjih:  (i)  jeklarstvo  (dve  največji  slovenski  jeklarski  podjetji  SIJ  Acroni  in  SIJ  Metal  Ravne),  (ii) predelava   (družbe   SIJ  Ravne  Systems,  SIJ  Elektrode  Jesenice,  SIJ  SUZ),  (iii)  obdelava jekel in distribucija  (na  trgih  Slovenije,  EU  in ZDA), (iv) surovinska baza (Slovenija in države nekdanje Jugoslavije) ter (v) upravljanje in druge storitve.

Nerjavna   pločevina,  orodno  paličasto  jeklo,  specialna  debela  pločevina  in  legirana  orodna  jekla  so  proizvodi  z  visoko  dodano vrednostjo,   s   katerimi   Skupina   SIJ   zaseda   vodilne   tržne   položaje   na  evropskih  in  svetovnih  nišnih  jeklarskih  trgih.  Program jeklenih   polizdelkov   se   nadgrajuje   z   dodelavo   in   proizvodnjo  končnih  kovinskih  izdelkov  z  visoko  dodano  vrednostjo.  To  so industrijski   noži   (Skupina   SIJ  se  uvršča  med  deset  največjih  proizvajalcev  industrijskih  nožev  na  svetu),  strojegradnja,  valji  in varilni materiali. Skupina SIJ ustvari 84,6 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med največje slovenske izvoznike.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.775
Lastniški delež RS: 25,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d.  2,77
UNIOR, d. d.  0,00

 

 

Informacija o poslovanju skupine Sij v letu 2022

Skupina SIJ je v letu 2022 dosegla izjemne rezultate poslovanja kljub temu, da se je glede na primerljivo obdobje v letu 2021 zmanjšala proizvodnja odlitega jekla. V letu 2022 je količina odlitega jekla znašala 437,6 tisoč ton, v letu 2021 pa 495,4 tisoč ton. Kljub zmanjšanju proizvodnje in delnemu zaprtju proizvodnih kapacitet v poletnih mesecih, so bile dosežene prodajne cene visoke. Skupina SIJ je glede na preteklo leto realizirala prihodke v višini 1,3 mrd EUR, kar je 35 % več kot preteklo leto. Čisti poslovni izid v letu 2022 je znašal 95,4 mio EUR (preteklo leto 29,2 mio EUR). Neto finančni dolg Skupine Sij je v letu 2022 znašal 237,4 mio EUR, kazalnik NFD/EBITDA je znašal 1,32 in se je glede na primerljivo obdobje lani znižal, saj je ta v letu 2021 znašal 1,96. Stroški Skupine Sij so se glede na leto prej povišali, in sicer so stroški materiala, blaga in storitev znašali 991 mio EUR ter so bili višji za 29 %, stroški dela so znašali 159,8 mio EUR in so bili višji za 15,6 %. Dobri rezultati poslovanja Skupine SIJ so posledica visokega povpraševanja in prevalitve visokih stroškov surovin in energije na končne kupce.

Rezultati skupine SIJ presegajo pričakovanja SDH do družbe iz LNU 2022 in tudi plan družbe za leto 2022.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 22,57 7,48 12,47
ROA (v %) 9,78 3,16 -5,49
EBITDA MARŽA (v %) 13,76 10,41 5,37
EBIT MARŽA (v %) 9,48 4,60 -5,07
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,28 1,96 5,52
FINANČNI VZVOD 2,17 2,46 2,27


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 7.052.000 5.380.000 4.012.000
DENARNA SREDSTVA 16.123.000 49.171.000 41.208.000
SREDSTVA 964.115.000 985.760.000 866.892.000
KAPITAL 444.915.000 399.998.000 381.281.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 192.328.000 186.973.000 178.848.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 326.872.000 398.789.000 306.763.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.302.863.000 962.698.000 696.037.000
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.307.563.000 968.325.000 703.000.000
EBIT 123.980.000 44.553.000 -35.607.000
EBITDA 179.880.000 100.811.000 37.769.000
ČISTI DOBIČEK 95.365.000 29.231.000 -49.904.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 22,57 5,98
EBITDA marža (v %) 13,76 9,90
Neto finančni dolg/EBITDA 1,28 2,70
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 4,70 7,42

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Ključni strateški cilji in usmeritve Skupine SIJ do leta 2025 v skladu s poslovno strategijo v prihodnosti so:

  • stroškovna in proizvodna optimizacija, boljši izkoristek energentov, surovin in drugih virov;
  • optimizacija strukture proizvodnje ter povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo visokotehnoloških jekel z visoko dodano vrednostjo;
  • na ključnih trgih povečati delež prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami, vstop na nove trge in povečanje tržnih deležev v perspektivnih nišah;
  • utrditev položaja vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in se uvrstiti med tri največje proizvajalce v vsakem od teh segmentov;

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DELNO    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS