Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Sij je vertikalno integrirana metalurška skupina in največji slovenski proizvajalec jekla, ki s svojimi proizvodi nerjavnih in specialnih jekel zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina Sij je od leta 2019 v celoti usmerjena v metalurško dejavnost, saj je bila skladno s poslovnimi načrti v začetku leta 2019 uspešno končana prodaja prehrambne dejavnosti – skupine Perutnina Ptuj. Podatki za leto 2019 tako niso povsem primerljivi s podatki o poslovanju skupine v preteklih letih, saj so ti vključevali še prehrambno dejavnost. V skupino Sij je povezanih 25 družb, od tega jih ima 22 sedež znotraj EU. Skupina Sij ustvari 84,46 % prihodkov na tujih trgih, kar jo uvršča med največje slovenske izvoznike.

SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D. D.

Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3800
Lastniški delež RS: 25,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
DILON, d. o. o. 72,22
REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
SIJ, d. d.  2,77
UNIOR, d. d.  0,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Sij je v letu 2019 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 767,3 mio EUR, kar je za 4,5 % manj kot v letu 2018. Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je znašal 58,8 mio EUR in je za 2,9 mio EUR nižji kot v letu 2018. EBITDA marža je dosegla 7,59 %. EBIT skupine je bil negativen v višini 5,1 mio EUR, skupni čisti dobiček skupine pa je bil realiziran v višini 44,9 mio EUR. Izkazani čisti dobiček je posledica prodaje skupine Perutnina Ptuj, vpliv na čisti poslovni izid pa je znašal 68,8 mio EUR. Na kazalnike dobičkonosnosti so v letu 2019 vplivale tudi cene surovin, zaradi nenačrtovanih enkratnih izrednih dogodkov je bila v letu 2019 tudi za pol odstotka nižja proizvodnja odlitega jekla.

Skupina Sij je v letu 2019 nekoliko znižala stroške, in sicer so stroški prodajanja v letu 2019 znašali 35,0 mio EUR (v letu 2018 pa 44,5 mio EUR), stroški splošnih dejavnosti so v letu 2019 znašali 87,3 mio EUR (v letu 2019 pa 92,5 mio EUR). Zadolženost skupine Sij se je v letu 2019 pomembno znižala, k čemur je prispevala uspešna prodaja prehrambne dejavnosti.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 12,68 0,14 3,49-
ROA PRED DAVKI 4,96 0,05 1,26
EBITDA MARŽA 7,59 7,70 9,61
EBIT MARŽA -0,67 -0,49 3,17
NETO DOLG/EBITDA 2,75 4,74 4,42
FINANČNI VZVOD 2,27 2,86 2,83


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18.942.000 24.767.000 n. p.
DENARNA SREDSTVA 120.250.000 64.080.000 34.909.000
SKUPAJ SREDSTVA 950.205.000 1.143.831.000 1.139.736.000
KAPITAL 418.928.000 399.256.000 402.937.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 164.614.000 232.231.000 285.766.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 344.802.000 487.156.000 451.003.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 767.351.000 802.766.551 754.870.095
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 774.687.000 800.857.000 777.777.000
ODPISI VREDNOSTI 63.972.000 65.572.000 50.097.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 44.908.000 6.501.000 14.406.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 10,98 6,30
EBITDA marža (v %) 7,59 10,00
Neto finančni dolg/EBITDA 2,75 3,40
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 4,90 4,70

Opomba: Prikazani kazalniki za leto 2018 so v letnem poročilu družbe in skupine Sij drugačni kot kazalniki v zgornjih preglednicah, saj je družba za leto 2018 naknadno popravljala napake. Prav tako se razlikuje metodologija izračunavanja kazalnikov, ki jo uporablja SDH, od metodologije, ki je uporabljena v letnem poročilu družbe in skupine Sij.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Cilj skupine Sij v letu 2020 je izboljšati sodelovanje s kupci, od zaznavanja njihovih potreb do izvedbe učinkovitih rešitev. Stabilnost poslovanja namerava skupina Sij doseči z razvojem novosti in rešitev po meri kupcev.

Ključni strateški cilji in usmeritve skupine Sij v skladu s poslovno strategijo v prihodnosti so:

  • izboljšanje stroškovne učinkovitosti, izboljšanje procesov in krepitev zavzetosti zaposlenih;
  • optimizacija strukture proizvodnje ter povečanje proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo visokotehnoloških jekel z visoko dodano vrednostjo;
  • povečanje deleža prodaje izdelkov pod lastnimi blagovnimi znamkami na ključnih trgih, vstop na nove trge in povečanje tržnih deležev v perspektivnih nišah;
  • utrditev položaja vodilnega proizvajalca na glavnih tržnih segmentih in uvrstitev med tri največje proizvajalce v vsakem od teh segmentov;
  • dolgoročno ohranjanje nizke neto finančne zadolženosti in doseganje optimalnega razmerja NFD/EBITDA;
  • dolgoročno znižanje neto finančne zadolženosti in doseganje optimalnega razmerja NFD/EBITDA (nižje od 3).

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS