Pravni akti in ostali dokumenti

Ime dokumenta
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

Statut 

Kodeks etike Slovenskega državnega holdinga, d. d.
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države
Kodeks javnih delniških družb
Politika upravljanja Slovenskega državnega holdinga
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga
Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti (glej nove smernice 2015), Načela OECD za korporativno upravljanje 

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države

Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 (splošni del)
Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

 
 

Priročniki Združenja nadzornikov Slovenije

Ime dokumenta
Priporočila za revizijske komisije, ki se nahaja na spletnih straneh ZNS
Priročnik za vrednotenje učinkovitosti nadzornih svetov, ki se nahaja na spletnih straneh ZNS
Priporočila za poročanje nadzornim svetom. Kaj nadzorni svet zahteva od uprave? (priročnik ZNS)

Smernice za izbor in priporočila za delo predsednikov nadzornega sveta

Smernice za izbor in delo sekretarjev nadzornih svetov in upravnih odborov