Upravljanje družbe

Organi našega korporativnega upravljanja.

Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

 

Organi družbe so:

skupščina

nadzorni svet

uprava

Uprava

Lidija Glavina, predsednica uprave
Več

Lidija Glavina je po izobrazbi Dottore Magistrale, Republika Italija (kar je primerljivo z 2. stopnjo visokošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji). Ima dolgoletne mednarodne izkušnje pri vodenju velikih poslovnih sistemov.

Od 15. julija 2016 dalje je opravlja funkcijo začasne predsednice uprave SDH, pred tem pa je bila od julija 2015 do imanovanja za začasno predsednico uprave SDH članica nadzornega sveta SDH. Od imenovanja v upravo SDH funkcije članice nadzornega sveta SDH ni opravljala.

Do imenovanja za začasno predsednico uprave SDH je bila direktorica avstrijske družbe Imsa Group Gmbh. V preteklosti je bila več kot 10 let na vodilnih mestih v Electroluxovem koncernu, ki je imel za evropski sektor sedež v Belgiji ter finančna direktorica družbe Husqvarna Forest & Garden v Sloveniji. 

Na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom je bila imenovana dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let.

Kot predsednica uprave SDH je odgovorna za področje razpolaganja in pridobivanja kapitalskih naložb, pravnih zadev in denacionalizacije ter podpornih funkcij SDH.

Leta 2017 je bila izvoljena za predsednico nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d.

Mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave
Več

Magistrica znanosti za področje državnih in evropskih študij, Fakulteta za podiplomske državne in javne študije, Brdo pri Kranju, diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V svoji poslovni karieri je bila na različnih vodstvenih funkcijah v družbi RLS, d. o. o., SŽ ŽGP, d. d., Slovenske železnice, d. o. o. in na SDH, d. d., nazadnje pa je bila na delovnem mestu vodje Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb na SDH.

Ima bogate delovne izkušnje, tako iz gospodarstva, kot delovanja in poznavanja družb v državni lasti in poznavanja korporativnega upravljanja. Aktivno je sodelovala pri preoblikovanju družbe Slovenska odškodninska družba, d. d., v Slovenski državni holding, d. d., ter pri implementaciji vseh zakonskih zadev in korporativnih aktov. Prav tako je sodelovala tudi pri pripravi Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb in pri oblikovanju Meril za merjenje uspešnosti naložb. Kot vodja Oddelka za upravljanje kapitalskih naložb je bila odgovorna za upravljanje vseh naložb v portfelju SDH, ki niso v prodajnem postopku oz. v postopku prestrukturiranja.

Funkcijo članice uprave SDH, d. d., je nastopila 27. oktobra 2015. Kot članica uprave SDH je odgovorna za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja SDH.

Od leta 2013 - 2017 je bila članica nadzornega sveta družbe Hit, d. d. Leta 2017 pa je bila izvoljena za predsednico nadzornega sveta družbe Petrol, d. d.

Izjavi v povezavi z 59. členom ZSDH-1

Posvetovalna telesa uprave

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Člani KK so:

  • Luka Gaberščik, predsednik
  • Jagoda Vitez, članica, namestnica predsednika
  • Brigita Vončina članica 

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za družbe, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, v kolikor ne razkrivajo morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnosti, in sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. 

 

Sestava ESSO

ESSO je sestavljen iz sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni države, ki so člani Ekonomsko - socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije iz prejšnjega stavka, potrjuje pa uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Člani ESSO so:

  • Lidija Jerkič - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije; predsednica
  • Zdenko Lorber - Slovenska zveza sindikatov Alternativa; namestnik predsednice
  • Miroslav Garb - Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Jakob Počivavšek - Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
  • mag. Branimir Štrukelj - Konfederacija sinidikatov javnega sektorja
  • Irena Valenti - Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Franc Zupanc, Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost