Upravljanje družbe SDH

Upravljanje SDH temelji na veljavni zakonodaji  Republike Slovenije, internih aktih in se izvaja ob upoštevanju dobre prakse korporativnega upravljanja. SDH ima dvotirni sistem upravljanja. SDH vodi uprava, medtem ko nadzorni svet  skrbi za nadzor nad njenim delom. Skupščino SDH predstavlja Republika Slovenija, v njenem imenu Vlada RS.

Organi družbe so:

 

Posvetovalna telesa nadzornega sveta:

 

Revizijska komisija

V skladu s 43. členom ZSDH-1 nadzorni svet SDH imenuje revizijsko komisijo. Za revizijsko komisijo se v celoti uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe. Člani revizijske komisije so: povezava.

 

 

Komisija za tveganja

Komisija za tveganja je posvetovalno telo, ki na podlagi 43. člena ZSDH-1 in Politike upravljanja tveganj oblikuje strokovna mnenja o vzpostavljenem sistemu obvladovanja tveganj in predlaga njegove izboljšave. Politiko upravljanja tveganj pripravi uprava družbe, potrdi pa jo nadzorni svet. Člani komisije za tveganja: povezava.

 

 

Nominacijska komisija

V skladu s 43. členom ZSDH-1 lahko nadzorni svet SDH imenuje tudi druge komisije, če je to potrebno za njegovo delo. 
 

Posvetovalna telesa uprave:

 

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija (v nadaljevanju: KK) je posvetovalno telo uprave Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: uprava SDH), ki na podlagi Zakona o slovenske državnem holdingu (ZSDH-1, Uradni list RS; št. 25/2014) opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije. Več

 

 

Ekonomsko socialni strokovni odbor

ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko socialnih zadev. Več

 

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

 

Skladno z 54. členom ZSDH-1 ima SDH tudi pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto. Več

 

Statut družbe


Statut med drugim določa:

  • dejavnost družbe
  • osnovni kapital družbe
  • sestavo in delovanje organov družbe (uprave, nadzornega sveta in skupščine delničarjev),
  • sredstva za kritje obveznosti družbe
  • sredstva za poslovanje družbe
  • letno poročilo, čisti dobiček in rezerve družbe
  • objave in obveščanje
  • poslovna skrivnost in konkurenčna prepoved
  • akti družbe

Besedilo statuta (PDF)