Telekomunikacije

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje so fizične osebe, organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so pred sprejemom Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju ZVVJTO) vlagale sredstva in delo za pridobitev telefonskega priključka. ZVVJTO daje podlago za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje v gotovini. Slovenski državni holding, d.d.,(SDH) v imenu in za račun zavezanke, Republike Slovenije vrši vračilo vlaganj ter opravlja administrativne naloge za komisijo iz 5. čl. zakona.