Za investitorje

Zagotavljamo transparentnost poslovanja.

Za investitorje

Slovenski državni holding, d. d. zagotavlja transparentnost poslovanja, ki ga uresničujemo z objavljanjem informacij, ki so pomembne za vlagatelje obveznic. 

Predstavitev obveznic izdajatelja Slovenski državni holding, d. d.:

Obveznica SOS3

SDH je konec junija 2015 uspešno zaključil 100 mio EUR vredno izdajo obveznice SOS3, ki je nezavarovananeamortizacijska5 letna obveznica, s fiksnim donosom 2,50 %. Tip obveznice je „bullet“, celotna glavnica bo izplačana ob zapadlosti.

 

Obveznica SOS3 predstavlja do sedaj največjo podjetniško izdajo obveznic na slovenskem trgu. Obveznico so vpisali predvsem domači investitorji, zavarovalnice in pozavarovalnica, pokojninski in vzajemni skladi ter tudi banke. 

 

SDH je z izdajo dosegel več zastavljenih ciljev, diverzificiral je finančne vire, podaljšal njihovo ročnost ter refinanciral finančne obveznosti iz najetih posojil, ki zapadejo v vplačilo v letu 2016.

 

Obveznica je bila uvrščena v kotacijo na Ljubljanski borzi 11. 8. 2015. Njene osnovne lastnosti so:

 

Izdajatelj Slovenski državni holding, d. d.
Lastnosti obveznice SOS3
Velikost izdaje 100.000.000 EUR
Zavarovanje Navadna, nezavarovana
Začetek obrestovanja 24.6.2015
Rok dospetja 24.6.2020
Letna obrestna mera 2,5 % fiksna
Način izplačila obresti Letno
Nominalna vrednost 1.000 EUR
Segment trgovanja Trg obveznic Ljubljanske borze
ISIN SI0002103529

SEOnet obvestila