Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 12. 3. 2015

Obvestilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Poročanje o poslih s kapitalsko naložbo države in vodenje evidence o poslih z naložbami s kapitalsko naložbo države: 

Obveščamo vas, da je, na podlagi 30. člena Statuta družbe v povezavi s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 56. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu, uprava SDH na svoji 32. redni seji, dne 9. 3. 2015, sprejela naslednji akt:

s katerim ureja:

  1. Način vodenja seznama družb s kapitalsko naložbo države, v zvezi s katerimi so pridobljeni zaupni podatki ali podatki, ki imajo značilnosti notranje informacije skladno z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, iz tretjega odstavka 56. člena ZSDH-1 ter sporočanje dejstva o seznanitvi z notranjo informacijo;
  2. Način poročanja o poslih s kapitalsko naložbo države in vodenje evidence o poslih z naložbami s kapitalsko naložbo države.

Pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto morajo v roku največ osmih (8) dni po sklenitvi posla, poročati o vseh poslih z naložbami, uvrščenimi na seznam družb s kapitalsko naložbo države oseba, ki:

  • ima položaj člana organa vodenja ali nadzora SDH;
  • je zaposlena pri SDH, ali druga oseba, ki so ji v zvezi z njenim delom na SDH ali pri opravljanju storitev zanj kakor koli dostopni zaupni podatki iz prvega odstavka tega člena;
  • je družinski član osebe iz prve in druge alineje tega odstavka in
  • družba, ki je podrejena osebi iz prve, druge ali tretje alineje tega odstavka.

 

Kratka obrazložitev navodil: tu.

 

Obrazec - Poročilo o poslih z naložbami v družbah s kapitalsko naložbo države

Nazaj na novice