Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Abanka, d. d. (ABANKA), je univerzalna banka z dovoljenjem za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev. Z mrežo sedeminpetdesetih poslovalnic (konec leta 2017), razpršenih po vsej Sloveniji, z elektronskim bančništvom ter s svetovanjem in osebnim pristopom ponuja celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalniških storitev do investicijskega bančništva. ABANKA posluje tudi v mednarodnem prostoru. Z mrežo korespondenčnih bank izvaja za svoje stranke po vsem svetu storitve pri plačilnem prometu s tujino.
Ponudbo ABANKE kot matične družbe sta s storitvami lizinga in trgovanja z lastnimi nepremičninami konec leta 2017 dopolnjevali odvisni družbi Aleasing, d. o. o., in Anepremičnine, d. o. o. Skupaj so oblikovale Skupino ABANKA. Družba Alesing, d. o. o., je bila v prvi polovici leta 2018 prodana.
Tržni delež ABANKE, merjen z velikostjo bilančne vsote, je decembra 2017 znašal 9,6 %.

ABANKA, D. D.

Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 1.079 (konec leta 2017 v Skupini Abanka)
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Jože Lenič
Predsednik uprave
Mandat od do: 17. 1. 2011 - 17. 1. 2021
Matej Matzele Golob
Član uprave
Mandat od do: 28. 12. 2015 - 28. 12. 2020
Matevž Slapničar
Član uprave
Mandat od do: 12.6.2017-12.6.2022

Nadzorni svet

Varja Dolenc
Članica
Mandat od-do: 31.7.2018-31.7.2022
Dejan Kaisersberger
Član
Mandat od-do: 28.2.2017-28.2.2021
Bernarda Babič***
Članica
Mandat od-do: 1.1.2018-1-1-2022
Rok Pivk
Član
Mandat od-do: 13. 5. 2016-13. 5. 2020
Marko Garbajs*
Predsednik
Mandat od do: 4. 10. 2014 - 4. 10. 2018
Melita Malgaj
Namestnica predsednika
Mandat od do: 2. 10. 2015 - 2. 10. 2019
Alenka Vrhovnik Težak
Članica
Mandat od do: 2. 10. 2015 - 2. 10. 2019
Peter Merc**
Član
Mandat od do: 11. 10. 2017-11. 10. 2021

Opombe:

* Dne 17. 5. 2018 je skupščina ABANKE podelila dosedanjemu predsedniku nadzornega sveta mag. Marku Garbajsu nov štiriletni mandat, in sicer s pričetkom 5. 10. 2018.

** Član nadzornega sveta dr. Peter Merc je 10. 4. 2018 podal odstopno izjavo, in sicer mu je funkcija prenehala 9. 7. 2018.

*** Članica nadzornega sveta mag. Bernarda Babič je 22. 5. 2018 podala odstopno izjavo, funkcija ji je prenehala 5. 7. 2018.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Komentar poslovanja v letu 2017

Skupina ABANKA je v letu 2017 nadaljevala uspešno zgodbo, ki jo je začela leta 2015 z združitvijo z Banko Celje, s prestrukturiranjem in optimiziranjem poslovanja ter s pospeševanjem digitalne transformacije s ciljem, da se na trgu utrdi kot inovativna banka.

V letu 2017 je bila pri svojem poslovanju še vedno podvržena zavezam Evropski komisiji, ki bodo prenehale veljati ob prodaji banke. Skupina ABANKA je v letu 2017 realizirala 73,7 mio EUR čistih obresti in 40,6 mio EUR čistih opravnin.

Stroški poslovanja so znašali 76,2 mio EUR. Z nadaljnjo intenzivno racionalizacijo stroškov in zmanjšanjem števila zaposlenih je Skupini ABANKA uspelo povečati stroškovno učinkovitost.

Čisti poslovni izid Skupine ABANKA je v letu 2017 znašal 41,6 mio EUR.

Bilančna vsota Skupine ABANKA je konec leta 2017 znašala 3,7 mrd EUR, kar je za 1,1 odstotka več, kot je znašala konec leta 2016. Skupina ABANKA je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo količniki likvidnosti in kapitalski količniki (količnik kapitalske ustreznosti je konec leta 2017 dosegel vrednost nekaj manj kot 25 %).

V letu 2017 je ABANKA sledila ključnim strateškim ciljem iz srednjeročne Strategije ABANKE za obdobje 2016–2019, katerih glavna cilja sta razvoj in rast banke. Kot je bilo že zapisano, je bila integracija obeh bank dobro izvedena. Z odprtjem poslovalnice Abasvet in ponovnim organiziranjem Abathona za pridobivanje inovativnih idej je nadaljevala pospeševanje digitalne preobrazbe. Z mobilno aplikacijo Abamobi je že dosegla pomemben tržni delež. Banka je napore usmerila v krepitev zaupanja strank, ki jim tudi na račun pospešene digitalizacije poslovanja že ponuja pomembno širši nabor storitev.

Njeno solidno poslovanje je prepoznala tudi mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings in v aprilu 2018 potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke pri BB+ in stabilno oceno obetov.

Osnovni finančni kazalniki

V % 2017 2016 2015
ROE PO OBDAVČITVI 6,96 13,14 7,95
ROA PO OBDAVČITVI 1,15 2,08 1,04
CIR 63,27 59,67 59,39
LTD 68,90 65,10 65,00


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

V 1.000 EUR 2017 2016 2015
KREDITI BANKAM 60.745 65.489 97.218
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 1.967.460 1.806.473 1.850.384
SKUPAJ SREDSTVA 3.654.177 3.614.833 3.830.227
KAPITAL 580.283 616.828 550.379
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 2.856.026 2.775.399 2.845.442
KREDITI BANK 89.010 89.658 163.154


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

V 1.000 EUR 2017 2016 2015
ČISTE OBRESTI 73.749 78.714 77.114
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 40.605 38.874 41.875
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 44.236 53.428 57.966
OSLABITVE IN REZERVACIJE 2.786 30.183 –8.980
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 41.595 77.514 41.722


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 6,96 7,50
CIR 63,27 64,00
LTD 68,90 68,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

  • Razvoj in rast banke,
  • nadaljevati aktivnosti v zvezi z zastavljeno digitalno transformacijo banke,
  • optimizacija ponudbe produktov, poenostavitev bančnih procesov in poslovanja,
  • razvoj naprednih tržnih poti, predvsem mobilne banke,
  • usmerjenost v video vsebinski marketing in komuniciranje,
  • ohranjanje/povečevanje tržnega deleža banke,
  • izboljšanje učinkovitosti,
  • optimizacija upravljanja tveganj.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

ABANKA izpolnjuje večino določil Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks) ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga (Priporočila), v posameznih primerih pa v Letnem poročilu in Izjavi o upravljanju (Izjava) razkrije morebitna odstopanja.

V Izjavi 2017 so podana pojasnila v zvezi z določilom 3.6 Kodeksa (Politika raznolikosti), določilom 8.5 Kodeksa (Finančni koledar) in določilom 10.2.1 Kodeksa (Sistem korporativne integritete). V Izjavi 2017 so podana tudi pojasnila v zvezi z določilom 5 Priporočil (Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja).

Razširjena Izjava o upravljanju v letu 2017, vključno s pojasnili k posameznim odstopanjem, je objavljena na spletni strani Ljubljanske borze SEO-net http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=65808.

Vir: ABANKA, Letno poročilo 2017, Izjava o upravljanju 2017.

Predstavitev 20 največjih družb v RS