Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

SID banka, d. d., deluje kot nacionalna razvojno-spodbujevalna banka ter kot pooblaščena slovenska izvoznokreditna agencija, ki izvaja nemarketabilna zavarovanja v imenu in za račun Republike Slovenije. Osnovna vloga SID banke, d. d., je izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog oziroma finančnih storitev na področjih, kjer nastajajo oziroma so ugotovljene tržne vrzeli. Z nastankom svetovne finančne in gospodarske krize je banka prevzela pomembno vlogo tudi v okviru proticikličnih dejavnosti, s postopnim izhodom iz krize pa se vse bolj vrača k svoji razvojno-spodbujevalni vlogi. Banka opravlja predvsem finančne storitve – dajanje kreditov (spodbujevalno in razvojno financiranje, izvozno in projektno financiranje), ki praviloma in v največjem obsegu poteka preko poslovnih bank, v posameznih primerih s sodelovanjem z drugimi poslovnimi bankami v bančnih sindikatih, v manjšem delu pa banka končne upravičence kreditira neposredno.

Po pooblastilu RS izvaja naslednje dejavnosti: (i) zavarovanje pred nemarketabilnimi riziki (v imenu in za račun Republike Slovenije zavaruje tiste komercialne in nekomercialne rizike izvoznih transakcij, ki jih zaradi njihove narave in stopnje rizičnosti zasebni pozavarovalni sektor ni pripravljen prevzeti ali pa ima za to omejene zmogljivosti), (ii) upravljanje sklada skladov za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike, (iii) izvajanje jamstvene sheme in poroštev za investicije in (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.

V Skupino SID banka spadata poleg matične družbe SID banka, d. d., še odvisna družba SID – Prva kreditna zavarovalnica, d. d. (SID – PKZ), in Skupina Prvi faktor, ki je v polovični lasti SID banke, d. d. Konec leta 2017 je bilo v skupini 266 zaposlenih.

SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 268
Lastniški delež RS: 99,41 %

Poslovodstvo

Goran Katušin
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2017 - 1. 1. 2022
Sibil Svilan
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 1. 2017 - 1. 1. 2022

Nadzorni svet

Monika Pintar Mesarič
Predsednica
Mandat od do: 21. 2. 2013 - 21. 2. 2018
Marko Tišma
Namestnik predsednice
Mandat od do: 28. 7. 2016 - 27. 8. 2021
Aleš Berk Skok
Član
Mandat od do: 12. 4. 2017 - 12. 4. 2022
Marjan Divjak
Član
Mandat od do: 15. 5. 2017 - 18. 5. 2022
Zlatko Vili Honjec
Član
Mandat od do: 18. 5. 2017 - 18. 5. 2022
Leo Knez
Član
Mandat od do: 21. 2. 2013 - 21. 2. 2018

Opomba: Dne 21. 2. 2018 se je iztekel mandat predsednici nadzornega sveta Moniki Pintar Mesarič ter članu nadzornega sveta Leu Knezu. Vlada RS je obema mandat podaljšala.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 31.8.2017

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,4
SID banka, d. d., Ljubljana 0,6

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina SID je v letu 2017 ustvarila 25,5 mio EUR čistih prihodkov, od tega 20,6 mio EUR čistih obresti in 4,9 mio EUR čistih neobrestnih prihodkov. Medtem ko so ustvarjeni čisti obrestni prihodki nekoliko nad ravnijo planiranih za to leto, je rezultat pomembno nižji v delu neobrestnih prihodkov. Glavni razlog za tako odstopanje je v slabšem rezultatu posojilnih skladov ter nižjem obsegu odprav oslabitev in rezervacij od planiranega. Čisti poslovni izid Skupine SID je tako v letu 2017 znašal 11,8 mio EUR, kar je za 49 % manj kot preteklo leto, ko je bil izredno visok dobiček predvsem posledica enkratnih učinkov odprodaje slabih naložb.

 

Skladno s svojim poslanstvom in značilnostmi anticikličnega delovanja je banka nadaljevala umikanje s trga in je zato bilančna vsota skupine padla za 3,8 % na 2,5 mrd EUR. Neto dani krediti so konec leta znašali 1,28 mrd EUR, posredno financiranje bank (krediti bankam) se je znižalo za 16 % na 678 mio EUR oziroma 53 % celotnega portfelja. Področje neposrednega kreditiranja (krediti nebančnemu sektorju) se je zmanjšalo za 2,1 % na 598 mio EUR in predstavlja 47 % portfelja. S kreditnimi produkti SID banke je bilo v preteklem letu neposredno in posredno prek bank financiranih skoraj 500 podjetij v vrednosti 216 mio EUR, skupaj s produkti zavarovanj pa je bilo financiranih ali zavarovanih približno 2100 končnih upravičencev, predvsem malih in srednjih podjetij (MSP), kar je prispevalo 3 mrd EUR k slovenskemu izvozu in ustvarjanju 20.000 delovnih mest.

 

Banka je v preteklem letu nadaljevala tudi uvajanje svetovalnih storitev. Z oblikovanjem novih produktov prehaja iz interventnega modela (ki je veljal v preteklih petih letih) ponovno v razvojni model delovanja.

 

Primarni cilj banke, skladno z določili Zakona o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB), ni ustvarjanje maksimalnega dobička, zato je dosežena donosnost kapitala (2,8 %) nižja od donosnosti, ki so jo ustvarile komercialne banke, vendar še vedno skladna s pričakovanji SDH (2,7 %). Stroškovna učinkovitost skupine se je močno znižala (CIR 70 %), kar je odraz zlasti nižjih čistih neobrestnih prihodkov in povečanja stroškov zaposlovanja v povezavi z nadgrajevanjem razvojnega poslovnega modela oziroma uvajanjem novih produktov in začetnimi stroški vzpostavitve upravljanja sklada skladov. Delež nedonosnih posojil je nizek (6,6 %) in v skladu s pričakovanji SDH, podobno tudi obrestna marža (0,8 %). Banka je v letu 2017 dosegla visoko kapitalsko ustreznost (36,8 %), bistveno nad regulatornim minimumom, kar kaže na veliko stabilnost banke.

 

Obseg aktivnosti je, skladno s postavljenim strateškim ciljem, presegel 15 % BDP in je v letu 2017 znašal 7,58 mrd EUR (17,5 % BDP). Skladno s postavljenim strateškim ciljem spodbujevalne naravnanosti posojil je bila, glede na podatke Banke Slovenije, povprečna obrestna mera za podjetja SID banke, d. d., nekoliko nižja, kot je bila povprečna obrestna mera za podjetja v celotnem bančnem sistemu (tveganju prilagojen pribitek SID banke, d. d., nad EURIBOR je znašal 1,4 %, medtem ko je pribitek celotnega bančnega sistema znašal 2,4 %). V zvezi z izpolnjevanjem cilja proticiklične naravnanosti je pomemben podatek, da je proizvodna vrzel (t. i. output gap) za Slovenijo po napovedih Evropske komisije v letu 2017 v povprečju znašala 2 %, kar Skupino SID napotuje na zaostajanje rasti obsega posojil glede na rast obsega posojil podjetjem celotnega bančnega sektorja. Skupina SID je ta cilj dosegla z zmanjšanjem obsega posojil podjetjem v višini 2,1 %, medtem ko je rast obsega posojil podjetjem celotnega bančnega sistema znašala 2,2 %.

 

Pomembnejši poslovni dogodki v letu 2017

 • Prenova uprave s prihodom novega člana gospoda Katušina in zamenjava dveh članov nadzornega sveta;
 • reorganizacija banke (zaradi prilagoditve poslovnega modela spremenjenemu zunanjemu okolju). Upravljanje tveganj je bilo organizirano kot tretja funkcija mehanizma notranjih kontrol (poleg skladnosti in notranje revizije) neposredno pod upravo banke, podobno kot strateška funkcija in razvoj produktov;
 • odkup lastnih obveznic (10 mio EUR) z namenom upravljanja tveganja refinanciranja ter poplačilo zapadlih obveznic (97 mio EUR) in zapadlih zadolžnic (77 mio EUR);
 • opravljena dva pregleda banke s strani Banke Slovenije, na podlagi katerih niso bili zahtevani nobeni ukrepi nadzora;
 • dvig bonitetne ocene na A+ s stabilnim prihodnjim izgledom s strani bonitetne agencije Standard & Poor's;
 • začet postopek preverjanja možnosti prodaje hčerinske družbe SID – PKZ;
 • postopek prostovoljne likvidacije družb Skupine Prvi faktor v teku;
 • uveden nov program v obsegu 150 mio EUR za financiranje MSP in t. i. Mid Cap podjetij preko poslovnih bank;
 • konec leta SID banka, d. d., imenovana za upravljavca sklada skladov za Slovenijo, v katerega bo do leta 2023 vplačanih 253 mio EUR za izvajanje finančnih instrumentov (skladno s trendom prehoda z nepovratnih na povratna sredstva na ravni EU);
 • v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF) vzpostavljen investicijski program kapitalske rasti v višini 100 mio EUR.

 

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PO OBDAVČITVI 2,8 5,7 3,0
ROA PO OBDAVČITVI 0,5 0,8 0,3
CIR 70,2

31,9

41,7
FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) 15,5 14,5 0,7


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KREDITI BANKAM 1.037.431.000 1.002.502.000 1.612.787.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 597.740.000 610.563.000 605.465.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.497.302.000 2.596.076.000 3.247.397.000
KAPITAL 427.600.000 413.808.000 382.525.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE - 30.000.000 6.000
KREDITI BANK 1.032.938.000 1.138.125.000 1.598.955.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTE OBRESTI 20.596.000 24.166.000 22.608.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) –245.000 1.154.000 2.172.000
STROŠKI –17.932.000 –16.403.000 –15.198.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 7.596.000 34.955.000 21.260.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 6.572.000 –7.619.000 –7.454.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 11.762.000 22.965.000 11.395.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 2,8 2,7
CIR 70,2 45,0
Delež NPL v vseh posojilih 6,6 6,5
Obrestna marža 0,8 0,7
Kapitalska ustreznost 36,8 30,0

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Ustrezen obseg aktivnosti skupine SID banka 7.580.000.000,0 6.300.000.000,0
Spodbujevalna naravnanost posojil – doseganje ugodnih pogojev financiranja 1,4

2,5

Proticiklična naravnanost –2,1 –5,0

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 • osredotočenost na mandat in potrebe gospodarstva,
 • dopolnjevanje obstoječih in razvijanje novih finančnih produktov,
 • zavarovanje izvoznih poslov na nemarketabilnih segmentih,
 • posredovanje sredstev evropske kohezijske politike, upravljanje sklada skladov in sodelovanje z Evropsko investicijsko banko/EIF (vključno z razvojem in izvajanjem novih finančnih produktov in njihovim dopolnjevanjem), razvoj kompetenc in podporne vloge pri oblikovanju razvojne politike,
 • prilagajanje obsega aktivnosti v skladu z zmanjševanjem/povečevanjem potrebe po interventnem delovanju v smeri razvojnega delovanja,
 • prilagajanje učinkovitosti organizacijskega ustroja, informatizacije in podpornih služb banke.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

SID banka, d. d., kot družba v izključni lasti RS, pri svojem poslovanju sledi (i) Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter (ii) Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, prav tako pa tudi (iii) Kodeksu upravljanja javnih delniških družb. SID banka, d. d., oba kodeksa upošteva v celoti, razen v izjemnih primerih, ko ZSIRB oziroma Zakon o bančništvu (Zban-2) posamezno vprašanje urejata drugače.

Banka vsa odstopanja vsebinsko utemelji, kar je javno objavljeno v njenem letnem poročilu.

Vir: SID banka, d. d., Letno poročilo 2017.

Predstavitev 20 največjih družb v RS