Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Družba DARS, d. d., je bila ustanovljena z Zakonom o DARS leta 1993. Družba upravlja in vzdržuje avtocestno omrežje, za kar je pridobila koncesijo. Družba v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem, umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem nepremičnin za potrebe gradnje avtocest, v svojem imenu in za svoj račun pa izvaja naloge v zvezi z gradnjo avtocest. Družba je v skladu s koncesijsko pogodbo pristojna za kakovostno upravljanje in vzdrževanje ter obnavljanje sistema cestninskih cest v Sloveniji.

DARS, D. D.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Število zaposlenih: 1.240
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Tomaž Vidic
Predsednik uprave
Mandat od do: 11. 4. 2016 - 11. 4. 2021
Gašper Marc
Član uprave
Mandat od do: 1. 5. 2015 - 1. 5. 2020
Vili Žavrlan
Član uprave
Mandat od do: 7. 10. 2016 - 7. 10. 2021
Marjan Sisinger
Član uprave - delavski direktor
Mandat od do: 9. 5. 2014 - 9. 5. 2019

Nadzorni svet

Marjan Mačkošek
Predsednik
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Miha Juhart
Namestnik predsednika
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Tatjana Colnar
Članica
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Igor Pirnat
Član
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Darko Kodrič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 13. 4. 2016 - 13. 4. 2020
Rožle Podboršek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 9. 5. 2016 - 9. 5. 2020

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2018

Lastnik  Delež lastn. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Poslovanje družbe v letu 2017

Družba DARS, d. d., je v letu 2017 nadaljevala aktivnosti pri izvajanju Nacionalnega programa izgradnje AC v RS (sprejetega v letu 2004), med drugim z gradbenimi deli na odsekih Draženci–Gruškovje in priključku Šmarje - Sap. Priključek Šmarje - Sap je bil prometu predan v oktobru 2017, prvi odsek podravske avtoceste med Draženci in Podlehnikom pa je bil prometu predan v novembru 2017. Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja avtocest ter hitrih cest v prostor so se v letu 2017 izvajale aktivnosti prostorskega umeščanja na 14 projektih. Sprejeta je bila Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17). V letu 2017 je bilo vloženega izredno veliko napora v vzpostavljanje sodobnega elektronskega cestninjenja vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v prostem prometnem toku (DarsGo). Sistem DarsGo je bil uspešno implementiran 1. 4. 2018. Konec leta 2017 je DARS upravljal in vzdrževal 617,6 km AC in HC, 139,8 km priključkov nanje, 22,3 km razcepov in 36,4 km drugih cest.

V letu 2015 je bil sprejet Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za refinanciranje obstoječega dolga DARS, d. d. (Uradni list RS, št. 30/15). Sprejeti Zakon omogoča družbi DARS, d. d., aktivno upravljanje obstoječega dolga, prestrukturiranje kreditnega portfelja ter pravočasno zagotovitev vseh potrebnih virov sredstev za pokrivanje zapadlih obveznosti iz obstoječega dolga. Družba je tako v letu 2017 na podlagi tega zakona izvedla refinanciranje dela obstoječega dolga v višini 100 mio EUR. Upravljanje dolga je ena glavnih aktivnosti družbe za doseganje cilja družbe DARS, d. d., da samostojno odplačuje oziroma poravnava vse svoje finančne obveznosti, ki so 100-odstotno zavarovane s poroštvom RS. V letu 2017 je družba odplačala glavnico v višini 203 mio EUR in obresti v višini 40,4 mio EUR. Skupni dolg družbe je 31. 12. 2017 znašal 2.464 mio EUR.

Družba DARS, d. d., je v letu 2017 poslovala uspešno in presegla načrtovane rezultate za leto 2017. Prihodki v višini 458,9 mio EUR (od tega znašajo prihodki od cestnin – 430,9 mio – kot najpomembnejši vir za odplačevanje najetih kreditov za izgradnjo AC v Sloveniji in za nove naložbe za potrebe DARS) presegajo načrtovane za 11 % in za 19 % realizacijo leta 2016. Na višino prihodkov od cestnin je vplivala tudi sprememba cenika plačevanja cestnin, ki je začela veljati 1. 1. 2017, in sicer so prihodki iz tega naslova ocenjeni na 50 mio EUR. Odhodki družbe DARS, d. d., so za leto 2017 znašali 285 mio EUR in so bili glede na leto 2016 višji za tri odstotke. Največji delež v odhodkih predstavljajo odpisi vrednosti, in sicer 57 % (kar vpliva tudi na visok kazalnik EBITDA marža).

Čisti poslovni izid družbe DARS, d. d., leta 2017 znaša 141,1 mio EUR in presega planiranega za 47 % ter je v primerjavi z ustvarjenim čistim poslovnim izidom leta 2016 višji za 38 %.

Glede doseganja strateških meril iz LNU 2017 velja izpostaviti doseženo povprečno ponderirano obrestno mero v višini 1,66 %, ki je boljša od zastavljene po LNU 2017. Dosežena obrestna mera ima glede na stanje dolga družbe namreč zelo velik vpliv na čisti poslovni izid družbe.

Osnovni finančni kazalniki

V % 2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 6,35 4,68 2,84
ROA PRED DAVKI 3,04 2,19 1,31
EDITDA MARŽA 81,96 80,12 72,73
EBIT MARŽA 46,44 41,18 32,27
NETO DOLG/EBITDA 6,02 6,94 8,77
FINANČNI VZVOD 2,05 2,13 2,14

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 210.550.156 366.698.641 146.934.390
DENARNA SREDSTVA 34.927.203 13.424.027 11.715.403
SKUPAJ SREDSTVA 5.751.989.678 5.680.666.379 5.510.535.999
KAPITAL 2.811.184.886 2.665.453.021 2.566.206.940
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 2.386.438.717 2.514.324.694 2.297.048.407
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 322.726.672 288.971.520 454.870.635

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

(EUR) 2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 442.244.312 372.161.638 360.880.094
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 453.654.877 397.249.271 370.468.252
ODPISI VREDNOSTI 161.140.888 154.705.750 149.878.711
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 141.145.144 102.448.010 60.456.694

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (po davkih) 5,15 3,12
EBITDA marža 81,96 76,97
Neto finančni dolg/EBITDA 6,02 6,91
Finančni vzvod 2,05 2,06
Dodana vrednost na zaposlenega 333.241,15 286.980,00

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Finančno vzdržna izgradnja avtocestnega omrežja in zagotavljanje ustrezne kakovosti upravljanja in vzdrževanja avtocest 25,71 40,00
Pretočnost in varnost avtocestnega omrežja – zastoji 0,59 0,62
Pretočnost in varnost avtocestnega omrežja – prometne nesreče 1.295 zmanjšanje*
Pretočnost in varnost avtocestnega omrežja – klici v PIC
148.433
povečanje**
Pretočnost in varnost avtocestnega omrežja – zadovoljstvo uporabnikov 3,72 3,75
Aktivno upravljanje dolga – povp. ponderirana obr. mera 1,66 1,69
Aktivno upravljanje dolga – stopnja lastniškosti financiranja 48,87 48,20
Aktivno upravljanje dolga – delež obresti v EBITDA 0,11 0,16

* V letu 2016: 1435 prometnih nesreč.
** V letu 2016: 140.608 klicev. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 • Dejansko cestninjene ter redna uporaba sistema elektronskega cestninjena DarsGo. Od novega sistema, ki je bil uspešno implementiran s 1. 4. 2018, se pričakujejo postopno višji prihodki od cestninjenja težkih vozil, večja pretočnost in varnost v prometu ter zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje.
 • Rušitev cestninskih postaj in preureditev platojev na lokacijah, ki povzročajo največjo motnjo v pretočnosti in varnosti v prometu.
 • Nadaljevanje gradbenih del AC Draženci–Gruškovje. Dela bodo skladno s pogodbenimi določili končana in predana naročniku v letu 2018.
 • Začetek gradnje druge cevi predora Karavanke je glede na potek postopka javnega naročanja načrtovan za leto 2019.
 • Izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč za izgradnjo tretje razvojne osi.
 • Nadaljevanje izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in udobnosti ter optimizacija pretočnosti prometa.
 • Vlaganja v posodobitev obstoječega omrežja, v dvig kakovosti vozišč in objektov ter sistemov za upravljanje in vodenje prometa.
 • Finančno vzdržna gradnja AC in HC.
 • Nadaljevanje ukrepov optimizacije stroškov poslovanja ter sistemsko učinkovito upravljanje premoženja.
 • Nadaljevanje postopka ustreznega refinanciranja kreditov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba DARS, d. d., pri svojem delu in poslovanju v največji možni meri spoštuje naslednje kodekse in priporočila poslovne prakse vodenja in upravljanja:

 • Kodeks upravljanja javnih delniških družb;
 • Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter
 • Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga.

Družba DARS, d. d., pri svojem poslovanju spoštuje interne akte in Etični kodeks družbe ter si pri poslovanju prizadeva za izboljšanje prakse korporativnega upravljanja.
Pri izvajanju zgoraj navedenih kodeksov in priporočil v letu 2017 v družbi ni bilo večjih odstopanj.
Odstopanja od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države se delno nanašajo na komisije nadzornega sveta, razkritje stroškov nadzornega sveta v skladu z navodili, delno se upoštevajo roki za izvedbo revizij, etičnega kodeksa ne uporabljajo, saj imajo to področje urejeno v internih dokumentih.
Odstopanja od priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga:
delno odstopanje od priporočil glede razkrivanja stroškov dela in kolektivne pogodbe na internetu (podatke objavlja v letnem poročilu, kolektivno pogodbo pa na intranetu).
Vsa odstopanja so razkrita v Letnem poročilu za leto 2017 (strani 16 do 18).

Vir: Letno poročilo DARS 2017.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS