Način izplačila odškodnine: obveznica Slovenskega državnega holdinga, d. d. – SOS2E

SDH je za izpolnjevanje nalog, ki se nanašajo na poravnavo obveznosti upravičencem v postopkih denacionalizacije pripravil in izdal osem (8) serij obveznic SOS2E v skupnem številu 18.700.000 obveznic, katerih skupna vrednost znaša 956.131.000 EUR.
 
Prva serija obveznic je bila izdana v materializirani obliki kot pisne listine. Na zahtevo imetnikov materializiranih obveznic so bile te zamenjane za obveznice, izdane v nematerializirani obliki, saj so bile vse nadaljnje serije obveznic izdane kot nematerializirani vrednostni papirji.
 
Do vključno četrte serije je obveznica nosila oznako SOS2 in je bila izdana v apoenih po 100 DEM. S sklepom o peti izdaji obveznic Slovenske odškodninske družbe, d.d., so bile obveznice izdane v apoenih po 51,13 EUR in so zato dobile oznako SOS2E.
 

Osnovni podatki o obveznici SDH (SOS2E)

 

Oznaka obveznice SOS2E
Vrsta obveznice kuponska
Začetek obrestovanja 1. 7. 1996
Rok dospetja 1. 6. 2016
Letna obrestna mera EUR + 6%
Način izplačila kuponov 2 x letno: 1. 6. in 1. 12.
Vrednost apoena 51,13 EUR

 
 
Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno izplačevanje obresti, jamči SDH s celotnim premoženjem. Obveznica SOS2E ne glede na dospelost ostaja oblika odškodnine po ZDen.
 

 

 

AMORTIZACIJSKI NAČRT (V DEM IN EUR)


(višina apoena 100 DEM oz. 51,13 EUR)
 
 

Kupon št. Datum dospelosti Izplačilo v DEM Obresti v DEM Glavnica v DEM Ostanek dolga v DEM Izplačilo v EUR Obresti v EUR Glavnica v EUR Ostanek dolga v EUR
1 15.01.1997 3,20 3,203 0,000 100,000 1,64 1,64 0,00 51,13
2 01.06.1997 2,21 2,211 0,000 100,000 1,13 1,13 0,00 51,13
3 01.12.1997 2,96 2,965 0,000 100,000 1,52 1,52 0,00 51,13
4 01.06.1998 2,95 2,948 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
5 01.12.1998 2,96 2,965 0,000 100,000 1,52 1,52 0,00 51,13
6 01.06.1999 2,95 2,948 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
7 01.12.1999 2,96 2,965 0,000 100,000 1,52 1,52 0,00 51,13
8 01.06.2000 2,96 2,958 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
9 01.12.2000 2,96 2,956 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
10 01.06.2001 2,95 2,947 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
11 01.12.2001 2,96 2,965 0,000 100,000 1,50 1,50 0,00 51,13
12 01.06.2002 2,95 2,948 0,000 100,000 1,49 1,49 0,00 51,13
13 01.12.2002 2,96 2,965 0,000 100,000 1,52 1,52 0,00 51,13
14 01.06.2003 2,95 2,948 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
15 01.12.2003 2,96 2,965 0,000 100,000 1,52 1,52 0,00 51,13
16 01.06.2004 2,96 2,958 0,000 100,000 1,51 1,51 0,00 51,13
17 01.12.2004 4,00 2,956 1,042 98,958 2,04 1,51 0,53 50,60
18 01.06.2005 4,23 2,916 1,313 97,645 2,16 1,49 0,67 49,93
19 01.12.2005 4,48 2,895 1,585 96,060 2,29 1,48 0,81 49,12
20 01.06.2006 4,69 2,832 1,857 94,203 2,40 1,45 0,95 48,17
21 01.12.2006 4,92 2,793 2,129 92,074 2,52 1,43 1,09 47,08
22 01.06.2007 5,11 2,714 2,400 89,674 2,62 1,39 1,23 45,85
23 01.12.2007 5,33 2,658 2,672 87,002 2,73 1,36 1,37 44,48
24 01.06.2008 5,52 2,573 2,944 84,058 2,83 1,32 1,51 42,97
25 01.12.2008 5,70 2,485 3,216 80,842 2,91 1,27 1,64 41,33
26 01.06.2009 5,87 2,382 3,487 77,355 3,00 1,22 1,78 39,55
27 01.12.2009 6,05 2,293 3,759 73,596 3,09 1,17 1,92 37,63
28 01.06.2010 6,20 2,170 4,031 69,565 3,17 1,11 2,06 35,57
29 01.12.2010 6,36 2,062 4,303 65,263 3,25 1,05 2,20 33,37
30 01.06.2011 6,50 1,924 4,574 60,688 3,32 0,98 2,34 31,03
31 01.12.2011 6,65 1,799 4,846 55,842 3,40 0,92 2,48 28,55
32 01.06.2012 6,77 1,652 5,118 50,725 3,46 0,84 2,62 25,93
33 01.12.2012 6,89 1,500 5,389 45,335 3,53 0,77 2,76 23,17
34 01.06.2013 7,00 1,336 5,661 39,674 3,57 0,68 2,89 20,28
35 01.12.2013 7,11 1,176 5,933 33,741 3,63 0,60 3,03 17,25
36 01.06.2014 7,20 0,995 6,205 27,536 3,68 0,51 3,17 14,08
37 01.12.2014 7,29 0,816 6,476 21,060 3,73 0,42 3,31 10,77
38 01.06.2015 7,37 0,621 6,748 14,312 3,77 0,32 3,45 7,32
39 01.12.2015 7,44 0,424 7,020 7,292 3,81 0,22 3,59 3,73
40 01.06.2016 7,51 0,216 7,292 0,000 3,84 0,11 3,73 0,00
Vsota kuponov 1-40   193,00 93,000 100,000   98,68 47,55 51,13  

 

Obdavčitev obresti od obveznic SOS2E


Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/2011 in ostali, v nadaljevanju ZDoh-2-UPB7), v prvi točki prvega odstavka 80. člena določa, da dohodek iz kapitala vključuje tudi obresti. Med obresti po prvem odstavku 81. člena ZDoh-2-UPB7 sodijo tudi obresti dolžniških vrednostnih papirjev.
 
Pri tem je potrebno pojasniti, da se glede na 27. člen ZDoh-2-UPB7 dohodnina ne plača od odškodnine, prejete v skladu z Zakonom o denacionalizaciji, Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij ter Zakonom o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. To pomeni, da sama odškodnina, ki je bila posameznemu upravičencu priznana z odločbo, ni obdavčena, temveč so obdavčene le obresti od te odškodnine - obveznic SOS2E.
 
SDH  je v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/2011 in ostali, v nadaljevanju ZDavP-2-UPB4) dolžan davčnemu organu in davčnemu zavezancu posredovati podatke, ki so potrebni za pobiranje dohodnine.
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 115/2005), ki je začel veljati 1. 1. 2006 je med drugim prinesel spremembe glede obdavčenja obresti od obveznic SOS2E. Tako se po določbi 6. točke 82. člena ZDoh-2-UPB7 dohodnina ne plačuje od 50 odstotkov zneska obresti na obveznice, ki so bile izplačane kot odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.
 
Če je upravičenec po navedenem zakonu mrtev ali razglašen za mrtvega pred dnevom pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji, veljajo za upravičenca njegovi dediči, ki jim je SDH izplačal obveznice na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju.
 
Če upravičenec, ki je prejel odškodnino v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo, umre po pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji in navedeno odškodnino prejmejo njegovi dediči na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, dediči niso upravičeni do zgoraj navedene oprostitve.
 
ZDoh-2-UPB7 v prvem odstavku 132. člena določa, da se od dohodka iz kapitala, kamor se vštevajo tudi obresti, dohodnina izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami III.6. poglavja tega zakona, po stopnji 25% in se šteje kot dokončen davek,
 
Po 2. členu ZDoh-2-UPB7 se dohodnina ugotavlja po določbah zakona, ki velja na dan 1. januarja leta, za katero se dohodnina odmerja, če ni s tem zakonom drugače določeno.