Katalog informacij javnega značaja Slovenskega državnega holdinga 

 

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Slovenski državni holding, d. d.
Osnovni podatki: Naslov: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 320 05 22
Faks: 01 300 91 11
E-pošta: anja.lazarevski@sdh.si
Odgovorna uradna oseba: Lidija Glavina, predsednica uprave
Datum prve objave kataloga: 11. oktober 2005
Datum zadnje spremembe: 22. avgust 2017
Katalog je dostopen na spletnem www.sdh.si

 

 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Slovenski državni holding (SDH) je bil ustanovljen 11. 6. 2014 s preoblikovanjem Slovenske odškodninske družbe v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). SDH je s tem prevzel pristojnosti in obveznosti SOD in nadaljuje z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti SDH in Republike Slovenije. SDH poleg nalog, skladno s tem zakonom, uresničuje vsa svoja pooblastila, pristojnosti, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem.
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Uprava družbe:
 • Lidija Glavina, predsednica uprave
 • mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave

Notranja organizacija:

 • Uprava družbe,
 • Pomočnik uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb,
 • Notranja revizija,
 • Oddelek za skladnost poslovanja, integriteto in korporativno varnost,
 • Oddelek za pravne zadeve in denacionalizacijo,
 • Oddelek za splošne in kadrovske zadeve,
 • Oddelek za razpolaganje in pridobivanje kapitalskih naložb,
 • Oddelek za upravljanje področja energetike,
 • Oddelek za upravljanje področja prometa,
 • Oddelek za upravljanje področja gospodarstva,
 • Oddelek za upravljanje področja financ,
 • Oddelek za finančno upravljanje SDH,
 • Oddelek za informacijsko tehnologijo
 • Odnosi z javnostmi.

Kadrovska komisija:

 • Luka Gaberščik, predsednik,
 • Jagoda Vitez, namestnica predsednika,
 • mag. Brigita Vončina, članica.
Kontaktni podatki za vse enote: Tukaj
ali
Telefon: 01 300 91 13,
Naslov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana
Organigram organa Dostopen tukaj
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi:

Rebeka Lea Kovačič

Višja svetovalka

Oddelek za pravne zadeve in denacionalizacijo

Telefon: (01) 300 9104

E-pošta: zdijz@sdh.si
Slovenski državni holding, d.d.

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

 

 

 

 

Anja Slapnik Lazarevski
Višja svetovalka

Oddelek za pravne zadeve in denacionalizacijo
Telefon: (01) 300 9156

Slovenski državni holding, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Seznam veljavnih predpisov je objavljen na spletni strani Slovenski državni holding. Dostop do zakonodaje Evropske unije pa je na Povezavi na evropski register.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov Slovenski državni holding ni predlagatelj predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Seznam strateških in programskih dokumentov je objavljen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga.
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Odškodnine in vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Denacionalizacija

Slovenski državni holding, d.d., na podlagi ZDEN nastopa kot stranka postopka oziroma kot zavezana stranka za izplačevanje odškodnin v obveznicah SOS2E.

 
 • Zaplemba premoženja

Slovenski državni holding, d.d. na podlagi ZIOOZP opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije naloge v zvezi z vročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti RS21.

 

 • Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Slovenski državni holding, d.d. v imenu Republike Slovenije izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter opravlja administrativne naloge za komisijo, ki opravlja strokovne in tehnične naloge.

 

 • Vojne odškodnine

Slovenski državni holding, d.d. na podlagi ZSPOZ v imenu Republike Slovenije vodi postopke izplačevanja odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja kot javno pooblastilo ter opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.

 

 • Lastninjenje Zavarovalnice Triglav, d.d.
Slovenski državni holding, d.d. kot nosilec javnega pooblastila na podlagi ZLPZ-1 odloča v upravnih postopkih določitve upravičencev do delnic, izdanih za nenominirani kapital Zavarovalnice Triglav, d.d.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Evidenca upravičencev po ZVVJTO
 • evidenca temelji na ZZVJTO (10. člen)
 • organ pridobiva podatke v evidenci s strani Državnega pravobranilstva na podlagi vlog
 • dostop do evidence le za lokalne skupnosti in njene pravne naslednike
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Javna naročila- http://www.sdh.si

Seznam kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga in naložb Republike Slovenije je objavljen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga.
 
Slovenski državni holding vodi tudi informatizirane zbirke podatkov o članih nadzornih svetov in poslovodstvih družb, ki so v pristojnosti upravljanja Slovenskega državnega holdinga
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa /

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Dostop preko spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu 
www.sdh.si.

Fizični dostop:
Na sedežu: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Slovenski državni holding lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z 
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2055, 119/2007, 952011)

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov /