16.5.2017

SDH objavlja prosto delovno mesto strokovni sodelavec v Oddelku za informacijsko tehnologijo (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto strokovni sodelavec v Oddelku za informacijsko tehnologijo, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Na delovno mesto strokovnega sodelavca v Oddelku za informacijsko tehnologijo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,
 • ima znanje angleškega jezika na osnovni ravni,
 • ima vozniški izpit B kategorije.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati

 • z delovnimi izkušnjami in znanjem o strojni IKT opremi in operacijskih sistemih in
 • s poznavanjem operacijskih sistemov Windows, Linux, Android in iOS.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika na osnovni ravni (za osnovno raven znanja tujega jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno zaključeno oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje tujega jezika),
 • fotokopijo vozniškega dovoljenja,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za čas trajanja projekta migracije uporabniških delovnih postaj v novo okolje (za določen čas 6 mesecev) in s polnim delovnim časom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 23. maja 2017 do 10. ure.

 

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za strokovnega sodelavca v Oddelku za informacijsko tehnologijo)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

oz. na elektronski naslov: zaposlovanje@sdh.si.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora.