Leto:
2017
2016
2015
2014
2013
 

Sporočila za javnost

17.10.2017

Podpis Dogovora o razvezi sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe UNIOR, d.d.

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja naslednje sporočilo:

Več...
9.10.2017

Odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: uprava SDH) je v medijih objavila odprti javni poziv zainteresiranim posameznikom za člane nadzornega sveta družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Več...
9.10.2017

Odziv na članek objavljen v Dnevniku dne 29. 9. 2017

V članku z naslovom »Nova taktika za odganjanje novinarjev« avtorice Urške Rus, ki je bil objavljen 29. septembra 2017, na strani 3, je zapisanih nekaj zavajajočih navedb, ki jih v nadaljevanju zanikamo in pojasnjujemo s podajanjem točnih dejstev.

Več...
22.9.2017

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017

SDH objavlja Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2017 SDH in Skupine SDH

Več...
25.8.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga glede interpretacij študije priznane mednarodne svetovalne družbe McKinsey & Company s strani uprave Luke Koper

Dne 28. julija 2017 je potekal periodični sestanek z upravo in nadzornim svetom Luke Koper, d. d., kjer je bila študija McKinsey & Company predstavljena in kjer je bilo dogovorjeno, da bo nadaljnja obravnava potekala na eni od prihodnjih sej NS, kjer bodo zavzeli skupno stališče. NS Luke Koper, d. d. se do študije uradno očitno še ni opredelil, saj je še ni obravnaval, pri čemer je uprava družbe Luke Koper, d. d. dne 23. 8. 2017 na SEOnetu Ljubljanske borze pohitela z objavo komentarjev v obliki odgovora Kristjanu Verbiču iz VZMD z dne 22. 8. 2017.

Več...
1.8.2017

Obvestilo o redni skupščini Slovenskega državnega holdinga, d. d., z dne 20. 7. 2017

Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH, d. d.), ki je potekala dne 20. 7. 2017, se je Vlada Republike Slovenije ...

Več...
28.7.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga glede priprave študij dveh pomembnih družb portfelja SDH in RS, Luke Koper in Krke

V Slovenskem državnem holdingu, d. d. (SDH) smo s pomočjo priznane mednarodne svetovalne družbe McKinsey & Company izvedli študijo o uspešnosti poslovanja Luke Koper ter Krke, ki sta bili na rednih periodičnih sestankih predstavljeni tudi organom vodenja in nadzora posamezne družbe.

Več...
27.7.2017

Podpisana pogodba o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d. o. o. in Plinhold, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d. je dne 26. 7. 2017, v imenu Republike Slovenije, z Zavarovalnico Triglav, d. d. in njeno odvisno družbo Salnal, d. o. o. (v 100 % lasti Zavarovalnice Triglav, d. d.) ter družbo PETROL, d. d., Ljubljana, po dolgotrajnih pogajanjih uskladil in podpisal Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbah Geoplin, d.o.o. in Plinhold, d. o. o.

Več...
12.7.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga na različna pisanja in izjave deležnikov Luke Koper, d. d.

Dne 11. julija 2017 je Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v medijih zasledil izjave predstavnikov Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, dne 7. julija 2017 pa je SDH prejel nepodpisano pismo Sveta delavcev Luke Koper, d. d. naslovljeno na predsednico uprave SDH, Lidijo Glavina.

Več...
30.6.2017

Obrazložitev nasprotnega volilnega predloga Slovenskega državnega holdinga, d. d. na skupščini družbe Luka Koper, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), na podlagi določb 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi Luka Koper, d. d. ...

Več...
28.6.2017

Samovoljna uporaba imena SDH

Slovenski državni holding, d. d., je bil obveščen, da...

Več...
22.6.2017

Nova sestava nadzornega sveta SDH

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 40. člena ZSDH-1 in 112. člena Poslovnika državnega zbora...

Več...
20.6.2017

SDH na upravo družbe Luka Koper naslovil zahtevo za podrobnejša pojasnila glede poslovanja družbe

Dne 20. 6. 2017 je SDH kot upravljavec naložbe SDH in RS v družbi Luka Koper, d. d., v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1) na upravo družbe naslovil zahtevo za pojasnila vezana na 3. točko dnevnega reda skupščine glede predstavitve Letnega poročila 2016, da poslovodstvo družbe poda delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, ki so pomembne za odločanje delničarjev o predlogih sklepov točke 3 in tudi točke 4 skupščine družbe.

Več...
9.6.2017

SDH ne more nadaljevati s postopkom javne ponudbe delnic NLB

V zvezi s postopkom javne ponudbe delnic Nove Ljubljanske banke, d. d. (IPO), Vlada RS, kot skupščina SDH, ni soglašala s predlagano minimalno ponudbeno ceno in razponom ponudbene cene za delnico Nove Ljubljanske banke, d. d.,

Več...
1.6.2017

Obvestilo o prodaji delnic družbe KDD, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo:

Več...
26.5.2017

Spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je dne 24. 5. 2017 sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Več...
26.5.2017

Spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je dne 24. 5. 2017 sprejel spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Več...
18.5.2017

Prodaja Cimosa uspešno zaključena, Družba TCH postala nova lastnica Cimosa

Koper, 18. maj 2017 - Danes se je končal postopek prodaje slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov Cimos družbi TCH, ki je del italijanskega poslovnega sistema Palladio Holding Group. Posel je uspešno zaključen ob izpolnitvi vseh pogojev, zapisanih v Kupoprodajni pogodbi, ki je bila med prodajalci in kupcem podpisana 14. oktobra 2016. Kupnina v višini 100 000 evrov je bila plačana prodajalcem. Izveden je bil tudi prenos delnic in vpis lastniških deležev. TCH je za potrebe dokapitalizacije Cimosa na fiduciarni račun že nakazal 18,3 mio EUR svežega kapitala, ki bo delno namenjen obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanje poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bo kupec predvidoma poplačal do konca maja, ko bo Cimosu zagotovil svežo likvidnost v višini 15 milijonov EUR.

Več...
15.5.2017

SDH in NLB objavljata namero za uvrstitev delnic NLB po metodi prve javne ponudbe delnic na borzo

Republika Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu zastopa Slovenski državni holding, d.d. (SDH) in Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB) objavljata namero za uvrstitev delnic NLB po metodi prve javne ponudbe delnic na borzo (objava).

Več...
12.5.2017

Informacija o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe in skupine SDH za leto 2016 s strani nadzornega sveta

Na podlagi določb 111. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov sporočamo, da je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., ...

Več...
Stran:    12